Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Wr 556/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. D. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r...
jednocześnie wniosek o zawieszenie postępowania, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do czasu prawomocnego...

I OSK 900/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-26

Ogólnoadministracyjnej wniosku K.H. o zawieszenie postępowania ze skargi kasacyjnej K.H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2016 r...
zawarto wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U....

IV SAB/Wr 35/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

niejawnym sprawy z wniosku Burmistrza Z. Śl. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi R. B. na bezczynność Burmistrza Z. Śl. w przedmiocie...
udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić zawieszenia postępowania. Pismem z dnia 14 listopada 2008 r. R. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...

III OSK 1236/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-23

wniosku Miejskiego Centrum Medycznego '[...]' w Ł. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Miejskiego Centrum Medycznego '[...]' w Ł. od wyroku...
'[...]' w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III OSK 405/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-16

Ogólnoadministracyjnej wniosku o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi kasacyjnej Fundacji [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10...
publicznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z 10 listopada 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt II SA/Gd 326/21...

I OZ 434/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 2014 r., sygn. akt II SAB/Po 135/13 o zawieszeniu postępowania...
, wskazywał, że zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. ma charakter fakultatywny, zatem rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi być istotne z punktu...

II SAB/Gd 4/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-24

oddalił wniosek skarżącej B. J. o zawieszenie postępowania., W dniu 24 sierpnia 2009 r. skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
jest zawieszenie postępowania oraz odmowa podjęcia zawieszonego postępowania., Zażalenie jest dopuszczalne jedynie w tych przypadkach, kiedy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość...

I OZ 1119/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

i postanowił o zawieszeniu postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym., Zażalenie złożyło Stowarzyszenie [...]. Stowarzyszenie...
lub Trybunałem Sprawiedliwości Europejskiej. Zawieszenie postępowania z przyczyn enumeratywnie wymienionych w art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. ma charakter fakultatywny...

IV SAB/Wr 18/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na bezczynność Burmistrza Miasta K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania...
24 kwietnia 2014 r. pełnomocnik Burmistrza wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 p.p.s.a., przyjmując, że rozpoznanie...

III OSK 4997/21 - Postanowienie NSA z 2022-12-14

Ogólnoadministracyjnej wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego...
zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt II SAB/Wa 379/20...
1   Następne >   +2   +5   +10   100