Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 1098/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

zażalenia A. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 766/09 o zawieszeniu postępowania w sprawie...
. Wobec tego zawieszenie postępowania pozostającego w związku ze wspomnianym zagadnieniem wstępnym może okazać się konieczne (por. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2005 r...

II SA/Wa 475/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżone...
administracyjne, zawieszenie postępowania toczącego się w sprawie P. M. - zdaniem organu - było niezbędne., Nadto organ wyjaśnił, że wydając zaskarżone postanowienie...

II SA/Wa 60/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-07

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udostępnienia dokumentów 1) uchyla...
decyzji skarżący złożył odwołanie. W toku rozpoznawania tegoż odwołania Prezes IPN [...] września 2009 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania odwoławczego...

II SA/Wa 65/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-26

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego 1. uchyla...
2009 r. złożył odwołanie., W toku rozpoznawania tego odwołania Prezes IPN w dniu [...] września 2009 r. wydał postanowienie nr [...] o zawieszeniu postępowania...

II SA/Wa 586/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji...
[...] listopada 2009 r. złożył odwołanie., W toku rozpoznawania tego odwołania Prezes IPN w dniu [...] stycznia 2010 r. wydał postanowienie nr [...] o zawieszeniu postępowania...

II SA/Wa 882/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-07

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia...
Narodowi Polskiemu w dniu [...] listopada 2009 r. wydał postanowienie nr [...], o zawieszeniu postępowania odwoławczego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Organ uznał...

II SA/Wa 656/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

sprawy uzależnione jest od stanowiska Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też, uzasadnionym jest zawieszenie postępowania do czasu podjęcia orzeczenia przez Trybunał...
przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia zawiesić postępowanie w sprawie. W dniu 9 lipca...

II SA/Wa 873/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia części dokumentów postanawia - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

VIII SA/Wa 446/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów w sprawie zapytania o status pokrzywdzonego postanawia : zawiesić postępowanie w sprawie. Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

II SA/Wa 306/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z art. 125 § 1 pkt...
1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12