Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Ol 83/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-08

o zawieszeniu postępowania. W uzasadnieniu Kolegium stwierdziło, że rozstrzygnięcie ostateczne w kwestii nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia '[...]' r. stanowi...
5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) okresów zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminów określonych dla załatwienia sprawy. Także art. 103...

II SAB/Ol 109/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

na wezwanie do usunięcia stanu przewlekłości, organ poinformował radcę prawnego o wpływie zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania i przekazaniu akt sprawy...
postępowania przez Burmistrza O. Zarzucił oczywistą bezzasadność zawieszenia postępowania, wobec nie ustalenia czy rzeczywiście toczą się jakieś inne postępowania., Odrębnym...

II SAB/Ol 108/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

na postanowienie o zawieszeniu postępowania i przekazaniu akt sprawy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w E., W dniu 23 marca 2017 r. skarżący osobiście wystąpił do Samorządowego...
Kolegium Odwoławczego w E. z zażaleniem na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza O. Zarzucił oczywistą bezzasadność zawieszenia postępowania, wobec...

I OSK 184/22 - Wyrok NSA z 2022-04-27

. Starosta [A] wydał postanowienie znak: [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków do czasu przedłożenia prawomocnego...
wydania postanowienia o zawieszeniu prowadzonego przez niego postępowania., Jak podkreślił Sąd I instancji, już z lektury uzasadnienia wskazanego postanowienia Starosty...

I SAB/Wa 389/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

do zawieszenia postępowania., Wyrokiem z dnia 10 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 841/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność ww...
których nastąpiło zawieszenie postępowania nie ustały., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:, Skargę należało uznać za uzasadnioną, co skutkowało...

II SAB/Bd 75/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

. Postanowieniem z dnia [...] Wójt odmówił jednak podjęcia zawieszonego postępowania stwierdzając, że przyczyną zawieszenia postępowania było postępowanie sądowe wszczęte...
postępowania, jak wymaga tego ww. przepis, lecz dopiero po przeszło roku od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania. Ponad roczna zwłoka w podjęciu czynności, które przepis...

IV SAB/Wa 7/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-19

na przewlekłość Starosty fakt, że organ ten wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, którego skarżona przewlekłość miałaby dotyczyć. W wypadku skargi na przewlekłość przedmiotem...
o zawieszeniu postępowania, jest dokonanie przez organ administracji publicznej kontroli prawidłowości zawieszenia. Zakresy badania sądu (w przypadku skargi na przewlekłość...

II SAB/Łd 73/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-13

.. W dniu 12 września 2012r. strona wniosła o zawieszenie postępowania sprawie ww. wniosku w związku z odwołaniem wniesionym do Sądu w sprawie zwolnienia jej ze służby...
rozstrzygnięcia Kolegium podniosło, iż okresu zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, w związku z czym w przypadku przedłużenia...

II OSK 3871/19 - Wyrok NSA z 2020-02-28

[...] listopada 2016 r., nr [...], Wojewoda Mazowiecki uchylił postanowienie Starosty Płockiego z [...] sierpnia 2016 r. o zawieszeniu postępowania i przekazał sprawę...
w przedmiocie zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że postępowanie to wobec podjęcia postępowania w sprawie przez Starostę Płockiego (co nastąpiło 24...

II SAB/Bd 75/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-22

oraz zawieszenie postępowania, mimo niepodjęcia próby zweryfikowania spadkobierców zmarłych stron we własnym zakresie przez organ; -art. 100 § 3 k.p.a., poprzez...
jednak błędnie krąg osób mających status strony, co doprowadziło do zawieszenia postępowania, a także zaniechał podjęcia czynności, które pozwoliłyby na zakończenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100