Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 1651/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

zawieszenia postępowania w sprawie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno - spożywczych zafałszowanych i o niewłaściwej jakości handlowej postanawia...
. złożyła do [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. wniosek z dnia [...] czerwca 2013 r. o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego wobec...

VI SA/Wa 2970/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

z siedzibą w P. na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia...
także jako skarżąca) złożyła do [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w [...] wniosek z dnia [...] czerwca 2013 r. o zawieszenie postępowania administracyjnego...

VI SA/Wa 2340/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-09

Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych (WIJHARS) z dnia [...] maja 2010 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego., Do wydania...
się do organu I instancji z wnioskiem o zawieszenie postępowania z uwagi na umożliwienie skarżącej bezpiecznego oczekiwania na weryfikację konstytucyjności przepisów ustawy...

VI SA/Wa 2501/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

odmówił zawieszenia wskazanych wyżej postępowań administracyjnych. P. J. postępując zgodnie z pouczeniem zawartym w powyższych postanowieniach, wniósł do Wojewódzkiego...
otrzymał brzmienie:, 'Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie'. Zgodnie z art. 4 ustawa...

VI SA/Wa 1841/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

pismo pełnomocnika skarżącej (opatrzone datą 2 lutego 2018 r.) zatytułowane 'Wniosek o zawieszenie postępowania'. W piśmie tym pełnomocnik skarżącej powołał...
administracyjnymi. Alternatywnie, w przypadku nieuwzględnienia wniosku o zawieszenie postępowania, pełnomocnik skarżącej wniósł o odroczenie rozprawy z uwagi na kolizję...

VI SA/Wa 898/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-15

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę UZASADNENIE, W dniu...
[...] października 2013 r. do [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych wpłynął wniosek P. J. o zawieszenie postępowania toczącego...

VI SA/Wa 2003/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-27

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem...
) o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy własne postanowienie z [...] sierpnia 2011 r., którym odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie odwołania...

II GSK 900/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

[...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków...
. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] września 2011 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu...

VI SA/Wa 1494/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-12

Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego oddala skargę...
sprawy, utrzymał w mocy postanowienie własne z dnia [...] kwietnia 2011 r. odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji...

II GSK 1435/10 - Wyrok NSA z 2012-02-22

[...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu zafałszowanych artykułów rolno...
zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych., I, Z uzasadnienia wyroku wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   14