Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

II GSK 994/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, strony postępowania w odrębnych pismach procesowych wniosły o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na zgodny wniosek stron...
)., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zawieszenie postępowania przed sądem administracyjnym II instancji regulują zarówno przepisy określające podstawy...

VI SA/Wa 1818/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

o zawieszenie postępowania w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pana G. B. na prezesa zarządu T., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005 r. [...] KNUiFE zawiesiła ww...
o zawieszenie postępowania www. sprawie., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. [...] organ nadzoru zawiesił ww. postępowanie administracyjne., Uznając, że istnieje...

VI SA/Wa 1819/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

o zawieszenie postępowania w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pana G. B. na prezesa zarządu T., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005 r. [...] KNUiFE zawiesiła ww...
o zawieszenie postępowania ww. sprawie., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. ([...]) organ nadzoru zawiesił ww. postępowanie administracyjne., Uznając, że istnieje stan...

I SA/Ka 293/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-05

. na postanowienie Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Dyrektor Zakładu...
się do w/wym. zobowiązanej z zapytaniem 'czy złożony wniosek ma być traktowany jako prośba o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z rachunku bankowego, celem wypłaty środków...

VI SA/Wa 648/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-13

bezpośredniej oceny rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty. Strona wniosła jednocześnie o zawieszenie postępowania w trybie art. 98 § 1 k.p.a....
stanowi, zdaniem strony, wystarczającą podstawę do zawieszenia postępowania, zaś jego pominięcie może spowodować wydanie błędnej decyzji, nie uwzględniającej...

VI SA/Wa 647/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-13

bezpośredniej oceny rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty. Spółka wniosła jednocześnie o zawieszenie postępowania w trybie art. 98 § 1 k.p.a. w związku...
Spółki stanowi, zdaniem strony, wystarczającą podstawę do zawieszenia postępowania, zaś jego pominięcie może spowodować wydanie błędnej decyzji, nie uwzględniającej...

VI SA/Wa 209/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

sądowe w przedmiotowej sprawie podlega zawieszeniu. Jak wynika bowiem z treści art. 124 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
do zawieszenia postępowania sądowego., Z tych powodów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 124 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji...

VI SA/Wa 1904/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-27

2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego., W [...] listopada 2007 r. wpłynęło pismo, w którym skarżąca - reprezentowana przez zarząd...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S.A. w W. na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia...

VI SA/Wa 519/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 k.p.a. w związku z dodatkowym, jak podkreślano bardzo istotnym dla wydania decyzji, raportem [...]. w przedmiocie oceny...
oraz w rankingach., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2009 r. KNF odmówił zawieszenia postępowania., Wymienioną na wstępie decyzją administracyjną Komisja Nadzoru Finansowego...

II GSK 1724/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

k.p.a., gdyż w swej ocenie legalności zaskarżonej decyzji pominął okoliczności związane z odmową zawieszenia przez KNF postępowania administracyjnego w związku...
wniosku skarżącej z dnia [...] sierpnia 2009 r. o zawieszenie postępowania administracyjnego w celu umożliwienia złożenia do akt polskiej wersji raportu firmy audytorskiej M...
1   Następne >   3