Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Go 399/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Rady Miejskiej o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej...
z dnia [...] r. nr XXVII/167/09 w przedmiocie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę postanawia: odmówić zawieszenia postępowania...

I OZ 813/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1767/06 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1767/06 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi D. D. na postanowienie...

VIII SA/Wa 823/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-23

Politechniki R. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu Państwa i nakazuje wypłacić...
załatwienia sprawy do [...] sierpnia 2011 r. oraz odmowa zawieszenia postępowania., 1.2. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał, że pismem, z dnia...

IV SA/Po 201/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-09-27

Uniwersytetu/Politechniki/Akademii z [...] grudnia 2018r. nr [...]., Na rozprawie w dniu 25 września 2019 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie postępowania...
oświadczył, iż popiera wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II SA/Ol 656/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-06

Rektora z dnia [...] nr [...] w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku [...] I. stwierdza nieważność zaskarżonego...
się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie. Ponadto wystąpił z żądaniem zawieszenia tego postępowania do czasu zakończenia wcześniej wszczętych postępowań...

III SA/Łd 8/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-14

., Na rozprawie, która odbyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, strona skarżąca oraz pełnomocnik organu zgodnie wnieśli o zawieszenie postępowania...
.), dalej: p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron., Z powyższego wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek...

IV SA/Wr 583/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-11

Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu postanawia: odmówić zawieszenia postępowania. W odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego złożoną w niniejszej sprawie Rada Miasta...
Bolesławiec wniosła o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego wobec wszczęcia postępowania w celu zmiany zaskarżonego aktu prawa miejscowego., W dniu 2 września 2011 r...

I OSK 2028/12 - Wyrok NSA z 2012-12-06

już prawomocnie zakończona, ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, a ponadto organ stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie nie zachodziły przesłanki...
przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej winien podjąć postępowanie z urzędu lub na żądanie strony., Zgodnie zaś z przepisem art. 123 § 1...

II SA/Go 219/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-20

w Gorzowie Wlkp. w dniu 20 maja 201 Or. pełnomocnik strony skarżącej oraz pełnomocnik organu wnieśli o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu podjęcia ww...
. uchwały przez skład 7 sędziów NSA(sygn. akt l OPS2/10)., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego...

II SA/Po 596/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-09

. na postanowienie Rektora [...] z dnia [...] maja 2015r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę Decyzją z dnia [...] grudnia...
akademicki [...]. W odwołaniu od wskazanej decyzji Skarżąca zwróciła się także o zawieszenie postępowania administracyjnego, z uwagi na wniosek o wyłączenie Prorektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   100