Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OSK 687/07 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

zawieszonego postępowania z uwagi na zakończenie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, co było przyczyną zawieszenia postępowania., Postanowieniem z dnia 25...
Administracyjny wskazał, że wprawdzie przyczyna zawieszenia postępowania w postaci toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ustała, to jednak wniosek...

II OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

. W związku z powyższym odpadła w ocenie skarżącej przyczyna zawieszenia postępowania., Postanowieniem z dnia 13 września 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny odmówił...
13 grudnia 2013 r. wniosła o podjęcie zawieszonego postępowania i zawieszenie niniejszego postępowania na podatnie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 192 p.p.s.a. z uwagi...

II OSK 687/07 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Ogólnoadministracyjnej wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...
o podjęcie zawieszonego postępowania z uwagi na zakończenie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, co było przyczyną zawieszenia postępowania., Postanowieniem z dnia 25...

I SA/Wa 931/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-18

się postępowania, którego wynik będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Zawieszenie postępowania w tym przypadku jest fakultatywne, a o zawieszeniu postępowania...
w uzasadnieniu tego postanowienia, że postępowanie nie może być podjęte, ponieważ w toku postępowania w tej sprawie powstała przyczyna zawieszenia postępowania w postaci utraty...

I SA/Wa 681/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-27

sądową, w przypadku gdy wcześniej nastąpiło zawieszenie postępowania administracyjnego - co miało miejsce w rozpatrywanej sprawie., Od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych...
do jego umorzenia w przypadku niezłożenia wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w 6 miesięcznym terminie wynikającym z art. 38g ust. 2 ugwsw, b) poprzez podanie błędnej...

II OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

w tej sprawie w związku z zakończeniem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, a następnie o ponowne zawieszenie tego postępowania z uwagi na utratę zdolności sądowej...
zawieszenia postępowania w postaci toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ustała, to jednak wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania...

II OSK 1742/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

, że w niniejszej sprawie spełnione są warunki do zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., gdyż jego wynik zależeć...
odpadła w ocenie skarżącej przyczyna zawieszenia postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego należy...

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

, że w niniejszej sprawie spełnione są warunki do zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., gdyż jego wynik zależeć...
odpadła w ocenie skarżącej przyczyna zawieszenia postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego należy podkreślić...

II OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

w związku z zakończeniem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, a następnie o ponowne zawieszenie tego postępowania z uwagi na utratę zdolności sądowej przez Komisję...
zawieszenia postępowania w postaci toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ustała, to jednak wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania...

I SA/Wa 1301/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...
. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia przejścia prawa własności...
1   Następne >   +2   +5   10