Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 3466/15 - Wyrok NSA z 2017-06-21

postępowania., II., Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wskazał, że pismem z dnia [...] grudnia 2014r. [A.] Sp. z o.o. wniosła o zawieszenie postępowania...
ustawą nowelizującą, zmieniła treść art. 101 § 3 k.p.a. Na jego podstawie zażalenie przysługuje tylko na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz na postanowienie...

II SA/Bd 795/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-09-23

na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia ... 2015 r. nr ... w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
ustanowionego postanowieniem SR w M. z ... 2009r.), złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz pkt 2 i 3 K.p.a....

III SA/Łd 978/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-29

, nie zaś samego śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu postępowania sformułowania 'zakończenie śledztwa'. Wobec powyższego, zdaniem organu II instancji...
ma kluczowe znaczenie dla kontroli zasadności zawieszenia postępowania w sprawie. Zdaniem strony skarżącej w postępowaniu karnym nie zostanie przesądzona żadna kwestia...

III SA/Łd 979/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-29

o zawieszeniu postępowania sformułowania 'zakończenie śledztwa'. Wobec powyższego, zdaniem organu II instancji, podjęcie w rozpatrywanej sprawie zawieszonego postępowania...
postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. W sytuacji zawieszenia postępowania z urzędu aktywność w kontrolowaniu...

III SA/Łd 766/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu postępowania sformułowania 'zakończenie śledztwa'. Wobec powyższego, zdaniem organu II instancji, podjęcie...
ma kluczowe znaczenie dla kontroli zasadności zawieszenia postępowania w sprawie. Zdaniem strony skarżącej w postępowaniu karnym nie zostanie przesądzona żadna kwestia...

III SA/Łd 764/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu postępowania sformułowania 'zakończenie śledztwa'. Wobec powyższego, zdaniem organu II instancji, podjęcie...
zasadności zawieszenia postępowania w sprawie. Zdaniem strony skarżącej w postępowaniu karnym nie zostanie przesądzona żadna kwestia, której rozstrzygnięcie warunkuje...

III SA/Łd 765/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

, który może wyznaczać zasadność podjęcia zawieszonego postępowania, jest zakończenie postępowania karnego, nie zaś samego śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu...
zawieszenia postępowania w sprawie. Zdaniem strony skarżącej w postępowaniu karnym nie zostanie przesądzona żadna kwestia, której rozstrzygnięcie będzie umożliwiało...

III SA/Łd 939/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-25

, który może wyznaczać zasadność podjęcia zawieszonego postępowania, jest zakończenie postępowania karnego, nie zaś samego śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu...
., Zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a. gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony...

I SA/Rz 96/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane., Podkreślono...
terminie od dnia jego zawieszenia nakłada na organ obowiązek uznania za wycofane żądanie wszczęcia postępowania odwoławczego., Stwierdził, że wnioskami wszczynającymi...

I SA/Sz 646/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-26

niedopuszczalności wniosku w sprawie zawieszenia postępowania oddala skargę. 1. Pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. G. S. z o. o. z siedzibą w K. (powoływana dalej jako: 'Skarżąca...
') wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 10 grudnia 2014 r. w przedmiocie zwrotu środków przyznanych jej na podstawie Umowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100