Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Wr 704/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-24

Śnieżyński Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Biłous po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 października 2019r. wniosku o zawieszenie postępowania...
., W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o oddalenie skargi., Na rozprawie w dniu 24 października 2019 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania...

III SA/Kr 1067/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-11-07

-V.8170.6.2016. w przedmiocie zmiany organizacji ruchu., W dniu 7 stycznia 2019 r. B.Z. wniósł o zawieszenie postępowania. Tożsamy wniosek złożył Wojewoda Małopolski w dniu 8 stycznia...
wniosek stron. Podstawową przyczyną zawieszenia postępowania w powyższym trybie jest wola stron, a nie zdarzenie, które stanowi przeszkodę w prawidłowym procesowaniu...

III SA/Kr 1068/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-11-07

-V.8170.6.2016. w przedmiocie zmiany organizacji ruchu., W dniu 7 stycznia 2019 r. Skarżący o zawieszenie postępowania. Tożsamy wniosek złożył Wojewoda Małopolski w dniu 8 stycznia...
wniosek stron. Podstawową przyczyną zawieszenia postępowania w powyższym trybie jest wola stron, a nie zdarzenie, które stanowi przeszkodę w prawidłowym procesowaniu...

I OSK 1822/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza [...] o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Burmistrza [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
skargi kasacyjnej zawarto wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SA/Wr 147/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-16

Miejską Dzierżoniów., Na rozprawie w dniu 14 maja 2009 r. pełnomocnicy stron wnieśli o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie, informując, że w dniu 7 lipca 2009...
, zawieszenie postępowania nastąpiło na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270...

I OSK 1984/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-19

Ogólnoadministracyjnej wniosku Powiatu S. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Powiatu S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...
., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy postanawia odmówić zawieszenia postępowania...

I OSK 1985/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-19

Ogólnoadministracyjnej wniosku Powiatu S. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Powiatu S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...
przetargowego trybu zawarcia umowy postanawia odmówić zawieszenia postępowania kasacyjnego. Powiat S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolski skargę...

II SA/Go 379/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-06

przetargowego trybu zawarcia umów., W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że podstawę zawieszenia postępowania, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ppsa, stanowi fakt...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi co uzasadniało zawieszenie postępowania w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy...

III SA/Łd 285/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-10

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Wojewody Łódzkiego o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego sprawy ze skargi Miasta Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody...
., W odpowiedzi na skargę Wojewoda Łódzki wniósł o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie sygn. akt III SA/Łd 100/18., W uzasadnieniu...

III SA/Łd 508/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-05

się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w oparciu...
postępowania uległa istotnemu rozszerzeniu w stosunku do uregulowań zawartych w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. W szczególności przepis ten daje podstawę zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   57