Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 184/94 - Wyrok NSA z 1995-06-09

Wykonanie inwestycji na podstawie decyzji zawierającej pozwolenie na budowę nie przesądza jeszcze o bezprzedmiotowości postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę linii energetycznej i na podstawie...

IV SA 859/87 - Wyrok NSA z 1988-01-21

1. Brak w kodeksie postępowania administracyjnego przepisu wyraźnie dopuszczającego stwierdzenie nieważności decyzji tylko w części dotkniętej wadą określoną w art. 156...
par. 1 Kpa nie oznacza wyłączenia takiej możliwości., 2. Stwierdzenie nieważności decyzji tylko w części dotkniętej kwalifikowaną wadliwością jest nie tylko dopuszczalne...

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

Fakt, że strona nie wniosła odwołania od decyzji administracyjnej, nie stanowi przeszkody dla złożenia przez nią wniosku o stwierdzenie nieważności tej decyzji...
1988 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt. 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

OPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

.' w W. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 10 listopada 1994 r. nr PO.053-R-442/93 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie...
Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, 'Czy w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej /użytkowania...

OPS 6/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-02-23

Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej o przejęciu nieruchomości na własność państwa w części, która nie obejmuje zbytych przez Skarb...
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 listopada 1995 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności oraz stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji orzekających...

IV SA 472/95 - Wyrok NSA z 1996-10-30

. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych Dz.U. nr 125 poz. 556/ nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności takiej decyzji, jeżeli nie zostanie...
i Kanalizacji w P. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 7 lutego 1995 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA 182/95 - Wyrok NSA z 1995-11-08

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...
opodatkowaniu., Pismem z dnia 5 lipca 1994 r. Piotr B. domagał się stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, gdyż - jego zdaniem - z charakteru służby kandydackiej /art. 153 ust...

IV SA 1922/93 - Wyrok NSA z 1995-01-06

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 września 1993 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i na podstawie art. 207...
par. 3 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Marii L., dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności:, 1/ decyzji...

SA/Wr 228/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-27

Roczny termin do stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy /art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm...
Sądu Administracyjnego skarga Wojewody W-kiego /datowana 12 lutego 1992 r./, zawierająca wniosek o stwierdzenie nieważności postanowień par. 2 i 3 ostatnio wymienionej...

IV SA 224/90 - Wyrok NSA z 1990-05-28

Sanitarnego w O. , Od ostatecznej decyzji z dnia 22 czerwca 1987 r. wniesiony został sprzeciw Prokuratora Wojewódzkiego w W., który wnosił o stwierdzenie nieważności...
z dnia 27 września 1989 r. uchylił swoją decyzję z dnia 9 sierpnia 1989 r. o stwierdzeniu nieważności omawianych dwóch decyzji i przekazał sprawę organowi I instancji w celu...
1   Następne >   +2   +5   11