Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

III SA/Po 460/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dot...
. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 1 i art. 157 § 3 kpa odmówiło stwierdzenia nieważności tejże decyzji., W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, iż decyzją...

II SA/Bk 363/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-12

Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. utrzymało w mocy decyzję Kolegium z dnia [...] października 2007 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...
w J. z dnia [...] września 1977 r. nie daje podstaw do stwierdzenia jej nieważności, podczas gdy została wydana z naruszeniem art. 28 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 29 maja...

I SA/Wa 1204/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2001 r., nr [...] oraz poprzedzającej ją decyzji tego organu z dnia...

I SA/Wa 1671/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2007 r., nr [...] stwierdzającej nieważność orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia...

I OSK 349/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

w Krakowie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Kraków-Śródmieście z dnia 20...
się dopiero w dniu 27 kwietnia 1990 r. Jednocześnie w dniu 16 czerwca 1990 r. J. S., złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. Podniesiono, że pomimo upływu...

I SA/Wa 3233/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-06

. i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala...
[...], przeznaczonej na parcelację, tj. [...] ha z nieruchomości [...] oraz całej nieruchomości [...] ha (łącznie [...] ha);, 2) odmówił stwierdzenia nieważności ww...

I OSK 825/10 - Wyrok NSA z 2010-11-03

lutego 1958 r. odpowiadający przesłance określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. i skutkuje stwierdzeniem nieważności orzeczenia o przejściu przedsiębiorstwa na własność państwa...
Wsi z dnia (...) września 2009r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej punktu 1 i 3 i oddala skargę, 2...

I SA/Wa 1749/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-04

k.p.a. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezesa [...] Urzędu [...] z 1955 r. o sygn. [...] - bez oznaczenia dnia i miesiąca...
., która w dniu wydania orzeczenia stanowiła własność osób trzecich., Pełnomocnik M. G., A. G. i J. G., pismem z dnia 10 marca 2008 r. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Go 933/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

r., Nr [...] i wyeliminowane z obrotu prawnego, nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu nieważności tego orzeczenia. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych...
Wnioskodawca wywiódł, że postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji nie może zostać uznane za bezprzedmiotowe tylko z tego względu, ze decyzja objęta wnioskiem...

I OSK 1624/09 - Wyrok NSA z 2010-10-01

Infrastruktury z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
skargę M. P., M. W., P. W. i M. J. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100