Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1878/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra Obrony Narodowej z [...] listopada 2013 r...
nr [...] z dnia [...] lutego 2017 r. utrzymał w mocy własną decyzję nr [...] z dnia [...] lutego 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra...

II SA/Wa 1144/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania świadczenia specjalnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji tego organu z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania I. S...

I OSK 286/11 - Wyrok NSA z 2011-05-19

(...) czerwca 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania świadczenia specjalnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania świadczenia specjalnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż Prezes...

II SAB/Wa 619/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-25

sprawy ze skargi Z. K. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania renty specjalnej postanawia: odrzucić...
rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania renty specjalnej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania w sprawie, wskazując...

II SAB/Wa 222/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-07

samego organu (wpływ pisma do organu w dniu 28 kwietnia 2010 r.) wniósł do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji...
i Administracji polegającą na braku rozpoznania wniosku z dnia 20 kwietnia 2010 r. o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] marca 2010 r. wydanej przez Dyrektora Zakładu...

II SA/Wa 2506/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-08

[...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Wnioskiem z [...] sierpnia 2020 r. J. M. (dalej: 'skarżąca'), mając...
') wystąpiła do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: 'Prezes ZUS', 'organ') o stwierdzenie nieważności decyzji organu z [...] lipca 2020 r. nr [...] odmawiającej...

I OSK 3248/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-15

. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić skargę kasacyjną. 2 Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd...
. wniósł skargę na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie przyznania renty specjalnej. W odpowiedzi...

II SA/Wa 581/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

procesowego. Uchylenie decyzji administracyjnej lub postanowienia względnie stwierdzenie ich nieważności przez Sąd następuje tylko w przypadku stwierdzenia istotnych wad...
w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego, mającego wpływ na wynik sprawy, bądź zachodzenia przyczyn stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia...

II SA/Wa 1148/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, co musiało spowodować stwierdzenie nieważności podjętej z takimi wadami decyzji z dnia [...] września 2005 r., bez potrzeby...
ta musi skutkować stwierdzeniem przez Sąd nieważności zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej (to jest decyzji z dnia [...] kwietnia 2007 r. i z dnia [...] października 2006 r...

I OSK 3021/15 - Wyrok NSA z 2016-06-15

, a zatem nie funkcjonuje jeszcze w obrocie prawnym., Sąd I instancji zauważył, iż stwierdzenie przesłanki nieważności decyzji obligowało go do stwierdzenia...
:, polegające na stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji pomimo braku podstaw do tego tj. naruszenie art, 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a. w związku z art. 156 § 1 pkt 2, art. 110...
1   Następne >   +2   +5   +10   100