Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 1736/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

w W. na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej tj. aneksu nr 2 do zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki [...] z dnia [...] stycznia 2018 r...

II GSK 716/19 - Wyrok NSA z 2022-09-08

z dnia 5 lipca 2018 r., nr DOR.5001.1178.5.2018.MS w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
: skarżąca, spółka) na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (dalej: Prezes) z 5 lipca 2018 r. o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA 528/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-15

z dnia [...] stycznia 2002 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] zezwalającej na użytkowanie...
instancji. W piśmie z [...] sierpnia 2001 r. skierowanym do Głównego Inspektora Sanitarnego wniósł o stwierdzenie nieważności w/w decyzji z [...] grudnia 2000 r. na podstawie...

VI SA/Wa 458/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
Atomistyki z dnia [...] czerwca 2015 r. o sygnaturze: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...], zezwalającej P. S.A. O. E. T...

VI SA/Wa 1425/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-02

uczestnik postępowania wniósł o :, 1) stwierdzenie nieważności postanowienia Wojewody [...] z [...] kwietnia 2006r. z uwagi na brak właściwości Ministra Gospodarki...
do rozpatrzenia odwołania od przedmiotowego postanowienia, ewentualnie, 2) stwierdzenie nieważności ww. postanowienia Wojewody [...] z uwagi na rażące naruszenie art. 20...

VI SA/Wa 758/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-25

. [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił skargę odrzucić W dniu [...] kwietnia 2004 r. M. K. wniósł skargę...
[...] stycznia 2004r. [...] oraz na utrzymującą ją w mocy decyzję z dnia [...] kwietnia 2004r. [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

SA/Ka 376/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1990-09-11

Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. nr 4 poz. 8/ także 'stwierdzenia nieważności' ostatecznych orzeczeń komisji do spraw szkód górniczych, na zasadach...
stwierdza nieważność zaskarżonego orzeczenia. Dekret z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12/ w art. 75 ust. 3 przyznaje Prezesowi Wyższego...

II SA/Wr 1005/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-16

stwierdzenia nieważności. W uzasadnieniu skargi wywodził, że Rada Miejska w Pieńsku w dniu 19 lutego 2002r. podjęła uchwałę nr XXXVII/328/02 w sprawie uchwalenia 'Projektu...
albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności'. Wprowadzając sankcję nieważności jako konsekwencję...

II SA/Go 1116/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...] r. nr XXXII/337/13 w sprawie...
:, - art. 91 ust. 1 u.s.g. poprzez nieuzasadnione przyjęcie, iż uchwała Rady Gminy jest sprzeczna z prawem;, - art. 91 ust. 4 u.s.g. poprzez stwierdzenie nieważności uchwały...

II GSK 537/09 - Wyrok NSA z 2010-03-29

grudnia 2008 r. uczestnik postępowania wniósł o stwierdzenie nieważności postanowienia Wojewody Ś. z [...] kwietnia 2006 r. z uwagi na brak właściwości Ministra Gospodarki...
do rozpatrzenia odwołania od przedmiotowego postanowienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności w/w postanowienia Wojewody Ś. z uwagi na rażące naruszenie art. 20 u.a.r.w....
1   Następne >   +2   +5   +10   12