Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SA/Wa 1433/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

[...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] maja 2011 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy...
Kodeksu postępowania administracyjnego - złożył do Prezesa Rady Ministrów wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Rady Ministrów nr [...] z dnia [...] maja...

II SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

ze skargi P. K. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2012 r. o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia - umorzyć...
skargę na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2012 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia...

II SA/Wa 906/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-30

Wewnętrznego wydał trzy postanowienia, a takie postępowanie stanowi rażące naruszenie prawa. Wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonych postanowień oraz zasądzenie zwrotu...
Wewnętrznego z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, 2. zaskarżone postanowienie...

II SA/Wa 963/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (§ 2)., Skarga analizowana w świetle...
, Pełnomocnik Ochrony ABW stwierdziła, że w niniejszej sprawie istnieją niedające się usunąć wątpliwości związane z niewłaściwym postępowaniem z informacjami...

I OPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-04-17

się jedynie wówczas, gdy sąd uchyli lub stwierdzi nieważność decyzji organów orzekających na podstawie ustawy o dostępie do informacji niejawnych. Podobny pogląd wyraził WSA...
, w której zarzucono sądowi pierwszej instancji nieważność postępowania poprzez błędne przyjęcie przez WSA, że do postępowania nie stosuje się przepisu art. 12a § 2 oraz art. 141 § 1 i 2...