Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Rz 396/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-08

Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty...
Odwoławcze (dalej: SKO) utrzymało w mocy decyzję własną z dnia [...] kwietnia 2017r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza z dnia [...] lutego 2016r...

V SA/Wa 4886/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-24

w K. na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia ... września 2021 r. nr ... w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy...
... maja 2021 r. znak ..., 3. umarza postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora . w P. ... z dnia ... maja 2021 r. znak ..., 4. zasądza od Prezesa...

I SA/Op 368/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-27

wniósł o stwierdzenie nieważności ww. uchwały Rady Gminy Izbicko z powodu istotnego naruszenia prawa oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego według...
naruszenie tego przepisu i uniemożliwia prawidłowe wejście w życie podjętego aktu, co zdaniem Wojewody Opolskiego, skutkuje koniecznością stwierdzenia jego nieważności...

I SA/Op 546/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-02-18

, skarżący) wniósł o stwierdzenie nieważności powyższego zarządzenia, zarzucając mu rażące naruszenie art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów...
stwierdzenia jego nieważności., Dodatkowo Prokurator Rejonowy w O. wskazał, że wcześniej skierował skargę do WSA w Opolu także w zakresie uchwały Rady Miasta O. z dnia...

I SA/Op 269/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-28

podjęcia., W skardze Wojewoda Opolski wniósł o stwierdzenie nieważności w/w uchwały Rady Gminy Bierawa z powodu istotnego naruszenia prawa oraz o zasądzenie na jego rzecz...
tego przepisu i uniemożliwia prawidłowe wejście w życie podjętego aktu, co zdaniem Wojewody Opolskiego, skutkuje koniecznością stwierdzenia jego nieważności., Na poparcie...

I GSK 548/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) i domagała się stwierdzenia na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. nieważności zaskarżonego aktu w części przez nią wskazanej., W uzasadnieniu...
., dalej: u.g.k.). Powyższe przesądza o niemożności stwierdzenia nieważności uchwały. Podkreślono, że adresatem zaskarżonego uregulowania były osoby uprawnione do przejścia...

III SA 7633/98 - Wyrok NSA z 2000-10-24

lipca 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji inspektora kontroli skarbowej - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). W wyniku kontroli...
spółki wystąpił do Izby Skarbowej w B.-B. o stwierdzenie nieważności ww. decyzji, 'jako wydanej w oparciu o przepisy i zarządzenia, które uchylone zostały (...) względnie...

V SA/Wa 1490/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie wiejskim Gminy K. ustanowionym na podstawie § 1 zaskarżonej uchwały., W tym stanie rzeczy wniósł o stwierdzenie nieważności...
nie jest również ograniczona jakimkolwiek terminem ., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w K. zastępowana przez Burmistrza K. wniosła o: uwzględnienie skargi i stwierdzenie nieważności...

I GSK 1533/20 - Wyrok NSA z 2021-01-27

Prokuratury Rejonowej w O. (dalej: Prokurator, skarżący) wniósł o stwierdzenie nieważności zarządzenia nr [...] Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] lutego 2016 r. w sprawie...
miejscowego po wniesieniu skargi nie oznacza, że postępowanie w sprawie, w której wniesiono o stwierdzenie jego nieważności, jest bezprzedmiotowe z uwagi skutki związane...

III SA/Gl 417/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

, przedstawić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie., Zatem z powyższego oraz z faktu stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] rozstrzygnięciem...
prawa, co skutkuje koniecznością stwierdzenie jej nieważności w całości., Na to rozstrzygnięcie Miasto Ż. złożyło skargę wnosząc o uchylenie tego aktu i zasądzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   64