Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OSK 2054/11 - Wyrok NSA z 2013-07-26

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Gminy...
o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Wojewódzkiego K. Wydziału Społeczno-Politycznego w K. z dnia [...] maja 1950 r. o likwidacji stowarzyszenia w części dotyczącej...

I SA/Wa 1451/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Wojewódzkiego [...] Wydziału Społeczno-Politycznego w K. z dnia [...] maja 1950 r. - w części...

II OSK 880/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

i Administracji z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną...
Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej jako: MSWiA) z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA/Wa 622/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-24

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
i Administracji o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] stycznia 2001 r. powołując się na treść 'art. 156 § 1 pkt 2 i 7 w związku z art. 145 § 1 pkt 5 kpa...

II OSK 2198/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2014 r...
. P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] września 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylił zaskarżoną decyzję...

I SA/Wa 33/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
z [...] grudnia 2013 r. nr o stwierdzeniu nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] stycznia 1996 r. nr [...], w części dotyczącej nieruchomości oznaczonej jako działka...

I SA/Wa 1411/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

[...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Spraw...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej Wojewody [...] z dnia [...] marca 2006 r. nr [...]., Zaskarżona decyzja została wydana...

I SA/Wa 1009/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

kościołów i innych związków wyznaniowych Gminę [...] z siedzibą w G.(zwana dalej ' Gminą')., Związek [...] wystąpił w dniu 10 czerwca 2003 r. o stwierdzenie nieważności...
. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Minister uznał, że Związek [...] nie ma przymiotu strony w postępowaniu o stwierdzenie...

II OSK 812/17 - Wyrok NSA z 2019-02-20

wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody W. z (...) listopada 1998 r. w części dotyczącej nieruchomości położonej w W., oznaczonej jak działka...
z (...) marca 2016 r. utrzymał w mocy postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z (...) maja 2015 r. o odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...

I SA/Wa 1795/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-15

[...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej Wojewody [...] z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w części dotyczącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   19