Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SAB/Bd 16/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-06-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Zarządu Gminy D. z dnia [...] 1993 r. i odszkodowania...
postanawia odrzucić skargę W dniu 25 lutego 2002r. W. G. zwrócił się do Wojewody [...] z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zarządzenia Zarządu Gminy D. z dnia...

II SA/Gl 1543/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-15

. U. z 2013 r., poz. 594, zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym) wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rady Miejskiej w Zabrzu...
przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy. Ze względu na to, że przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony w dniu 25 lutego...

II SA/Sz 902/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Z. z 2017 r. poz. 3423 - dalej 'uchwała') i wniósł o stwierdzenie jej nieważności w całości., Zarzucił organowi...
nie określono szczegółowo formy reklamacji., Prokurator wskazał, że liczne uchybienia tej uchwały winny skutkować stwierdzeniem jej nieważności, mimo iż przedmiotowa...

I SA/Rz 267/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-21

lub poza nim) jako kryterium do ustalania stawek za zajęcie pasa drogowego., W oparciu o ten zarzut Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności § 3 zaskarżonej uchwały., W uzasadnieniu...
., Prokurator podkreślił, że faktycznie skutki prawne uchylenia lub zmiany aktu i stwierdzenia jego nieważności są odmienne, a więc uchylenie lub zmiana uchwały podjętej...

II SA/Łd 548/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-04

Administracyjnego w Łodzi Prokurator Rejonowy w Zduńskiej Woli wniósł o stwierdzenie jej nieważności w całości., Zaskarżonej uchwale Prokurator Rejonowy w Zduńskiej Woli...
administracji wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w stosunku do § 1 ust. 3, § 5 i 6, § 16 ust. 2 pkt a i b, § 15 ust. 4, § 14 ust. 3, § 18, § 23 ust. 1 lit...

IV SA/Wa 153/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-01

Rady Gminy M. z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I. stwierdza...
do stwierdzenia nieważności uchwały;, 2. art. 27 w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz...

II GSK 543/12 - Wyrok NSA z 2013-07-24

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności §...
w postaci stwierdzenia nieważności uchwały tylko w odniesieniu do tej właśnie części - sprzecznej z prawem. Natomiast zastosowanie wskazanej sankcji także do tej części...

IV SA/Wa 29/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

, co czyni zasadnym stwierdzenie jego nieważności stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu. Zdaniem Wojewody [...] brak określenia w planie granic [...] uniemożliwia...
ustalenie jakiego dokładnie terenu dotyczy opisane uchybienie trybu uchwalenia planu, a zatem wyklucza możliwość stwierdzenia nieważności uchwały tylko w stosownej części...

II SA/Łd 585/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

nie może stanowić powołany w uchwale art. 19 u.z.z.w. Z powyższych względów Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości., W uzasadnieniu skargi Prokurator...
dla dopuszczalności skargi, gdyż stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje skutki prawne od chwili jej podjęcia. Prokurator podkreślił przy tym, że uchwała wywoływała skutki prawne...

II OSK 791/18 - Wyrok NSA z 2018-07-24

spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powołaną uchwałę, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności oraz zasądzenie kosztów postępowania...
czy stwierdzenie nieważności planu miejscowego w części nie powoduje dezintegracji postanowień całego planu, art. 134 § 1 i art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez nieuwzględnienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100