Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 2963/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1991 r., znak: [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydium [...] Wydziału Społeczno...
[...] listopada 2014 r., o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1991 r. znak: [...]. Postanowieniem Nr [...] z dnia [...] lipca 2019 r...

I OPS 2/12 - Uchwała NSA z 2012-11-13

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą wydano inną przedmiotowo zależną decyzję, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej...
) uchwały mającej na celu wyjaśnienie: 'Czy stwierdzenie nieważności decyzji, na której oparto inną decyzję zależną, jest podstawą stwierdzenia nieważności tej decyzji...

I OPS 6/09 - Uchwała NSA z 2009-12-07

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji od której skargę oddalono prawomocnym wyrokiem sądu administracyujnego powinno zostać załatwione przez wydanie decyzji o odmowie...
stwierdzenia nieważności decyzji, od której skarga została prawomocnie oddalona przez sąd administracyjny, może zostać załatwione przez organ administracji publicznej...

III SAB/Lu 26/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-27

- w terminie miesiąca - wniosku J. H. z dnia [...] września 2010 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Powiatowego Policji z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...]; II...
2010 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Powiatowego Policji we W. nr [...] z dnia [...] listopada 2008 r. w sprawie ustalenia składu nieetatowego zespołu...

III SA/Lu 1133/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-09

z dnia [...] września 2014 r. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wykonanego postanowienia Burmistrza Miasta [...] (prawdopodobnie...
. 1015 z późn. zm.), dalej: u.p.e.a., wnieśli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] o stwierdzenie nieważności czynności egzekucji administracyjnej dokonanych...

I OZ 59/14 - Postanowienie NSA z 2016-12-30

nieważności postanowienia Sądu Rejonowego w L. z dnia [...] października 2007 r., sygn. akt [...], stwierdzenia nieważności karty 19 protokołu, stwierdzenia nieważności...
., w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Sądu Rejonowego w L. z dnia [...] października 2007 r., sygn. akt [...], stwierdzenia nieważności protokołu rozprawy...

IV SA/Wa 903/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-11

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2005 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji - skargę oddala - Minister Spraw Wewnętrznych...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wydziału Społeczno-Administracyjnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w B. z dnia [...] marca 1952 r...

I OSK 725/05 - Wyrok NSA z 2006-04-25

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących zarządzania likwidacji i przekazania majątku...
i Administracji, po rozpatrzeniu wniosku Archidiecezji [...] o stwierdzenie nieważności decyzji:, 1. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w [...] Wydziału Społeczno...

IV SA/Wa 998/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę...
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 września 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Kasy z dnia...

VII SA/Wa 1213/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2011 r. znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
Społecznej decyzją z dnia [...] września 2009 r. utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] lipca 2009 r. znak: [....] o odmowie stwierdzenia nieważności dwóch decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100