Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Kr 389/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-20

z dnia [...] 2007r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta nr [...] z dnia [...] 2007r. w przedmiocie...
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] 2007r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia...

VI SA/Wa 822/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-20

Ministra Środowiska z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego oddala skargę...
stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 1997 r., nr [...] udzielającej O. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej także: 'uczestnik postępowania...

VI SA/Wa 50/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-24

'P.' z siedzibą w R. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności koncesji na wydobywanie kruszywa...
.' z siedzibą w R. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją ww. organu z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] umarzającą postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 728/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa z [...] marca 2007 r. (nr [...]) w przedmiocie zmiany koncesji nr [...] Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych...
decyzję z [...] grudnia 2006 r. (nr [...])., Wnioskiem z [...] sierpnia 2008 r. L. B. i W. B. (dalej jako skarżący) wystąpili o stwierdzenie nieważności wyżej opisanej...

III SAB/Łd 40/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

ze skargi Z. G. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych...
w Ł. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...]. nr [...]., Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł...

VI SA/Wa 2495/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

., U. M., J. M., S. P. i H. P. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Środowiska z dnia [...] września 2011 r. nr [...] uchylającej w części koncesję z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] udzieloną...

VI SA/Wa 34/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-22

., oraz G. Spółki z o.o. z siedzibą w P. z dnia [...] kwietnia 2006 r., uzupełnionego pismami z dnia [...]i [...] maja 2006 r., o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra...
stwierdzenia nieważności powołanej wyżej decyzji Ministra Środowiska z dnia [...] grudnia 2001 r., W uzasadnieniu stwierdzono, iż P. i G. Spółka z o.o. przedłożyły...

VI SA/Wa 1310/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-10

Środowiska z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności koncesji 1. stwierdza nieważność...
. z siedzibą w O.., Wnioskiem z dnia [...] lipca 2007 r. D. i H. K., J. A., L. i T. C., T. M., P. G. oraz L. M. wystąpili do Ministra Środowiska o stwierdzenie nieważności...

VI SA/Wa 1395/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-17

w O. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję o udzieleniu koncesji...
odmówił stwierdzenia nieważności ww. decyzji w części dotyczącej działki nr [...]., Pismem z dnia [...] września 2009 r. P. P. i J. W. złożyli o ponowne rozpatrzenie sprawy...

III SA/Gl 803/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-17

swoją decyzję z dnia [...] r., nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO w K. z dnia [...] r., nr [...] w sprawie...
przez Urząd Miasta K., Postanowieniem z dnia [...] r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło zawieszenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   89