Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Bd 337/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-09-12

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] 2006 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
stwierdzenia nieważności postanowienia z dnia [...] 2000 r., sygn. akt: [...]., Organ I instancji działając na podstawie art. 157 §1-3 w związku z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy...

III SA/Lu 1133/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-09

z dnia [...] września 2014 r. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wykonanego postanowienia Burmistrza Miasta [...] (prawdopodobnie...
. 1015 z późn. zm.), dalej: u.p.e.a., wnieśli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] o stwierdzenie nieważności czynności egzekucji administracyjnej dokonanych...

II OSK 395/12 - Wyrok NSA z 2013-06-11

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę kasacyjną...
Nadzoru Budowlanego z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności., Wyrok ów zapadł w następującym sprawie...

VII SA/Wa 2188/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dnia [...] maja 2016r., nr [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...

VII SA/Wa 981/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-03

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności skargę oddala VII...
SA/Wa 981/11, UZASADNIENIE, Wnioskiem z dnia 8 listopada 2010 r. J. G., reprezentowana przez adw. J.P., wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20.02.2002r....

VII SA/Wa 2169/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę...
[...] września 2015 r. doprecyzowanego pismem z dnia [...] października 2015 r. o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu...

VII SA/Wa 404/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

Budowlanego z dnia [...] lutego 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności oddala skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej jako 'organ...
. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, dalej jako 'Kpa'), po rozpatrzeniu wniosku adwokata JJ oraz BJ i JJ (reprezentowanych przez adwokata JJ) o stwierdzenie nieważności...

VII SA/Wa 2189/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym...
[...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]maja 2016r., nr [...], znak: [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

VII SA/Wa 2828/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

z dnia [...] października 2017 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenie nieważności postanowienia oddala skargę Z. W. i E. P. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu...
r. [...] WINB zawiadomił strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia PINB [...] z dnia [...] stycznia 2011...

VII SA/Wa 2364/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

[...] sierpnia 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o nałożeniu obowiązku wykonania zastępczego., Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że Powiatowy Inspektor Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   100