Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 912/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-29

Cudzoziemców z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP; I. Uchyla zaskarżoną...
[...] z [...] października 2009r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej w K. z [...] października 2008r. o zobowiązaniu X. F...

II OSK 3103/17 - Wyrok NSA z 2018-06-26

z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wojewoda Łódzki decyzją z dnia...

IV SA/Wa 82/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-12

Cudzoziemców z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Wojewoda [...] decyzją z dnia [...].04.2014 r...
Poczty Polskiej wniosek N. V., reprezentowanego przez pełnomocnika o stwierdzenie na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 157 § 1 i 2 Kpa nieważności decyzji Wojewody...

II OSK 988/13 - Wyrok NSA z 2014-11-06

. utrzymującą w mocy decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] z [...] sierpnia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Spraw...
stwierdzenia nieważności decyzji z [...] grudnia 1956 r. o odmowie przyznania A. R. własności czasowej do nieruchomości położonej w W. przy ulicy [...] [...] (dalej...

V SA/Wa 2194/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
do Spraw Uchodźców utrzymała w mocy decyzję własną z [...].03.2010 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Rady do Spraw Uchodźców z dnia [...].03.2009 r...

IV SA/Wa 2013/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] z [...] grudnia 1999 r. (dalej decyzja zezwalająca) wraz z prostującym je postanowieniem...
skarżący), który jako podstawę do wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...] grudnia 1956 r. o odmowie przyznania A. R. własności czasowej...

V SA/Wa 2791/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-26

Republiki Francji na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
W. W. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] z [...] sierpnia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności...

V SA/Wa 1418/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-03

reprezentujący P. W. i W. W. wystąpił o stwierdzenie nieważności -jak wskazał- decyzji administracyjnej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w N. z [...] września 1956 r...
sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w N. z [...] września 1956 r. W uzasadnieniu wskazał, iż powodem takiego...

IV SA/Wa 351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Spraw Wewnętrznych...
i Administracji postanowieniem nr [...] z [...] października 2016 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Pani P. U. R. o stwierdzenie nieważności decyzji...

IV SA/Wa 2638/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-16

Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Sygn. akt IV SA/Wa 2638/17...
wniosek A. C. o stwierdzenie na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. nieważności decyzji tego organu z dnia [...] września 2013 r., jak i utrzymaną nią w mocy decyzję Wojewody...
1   Następne >   +2   +5   +10   100