Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 787/14 - Wyrok NSA z 2016-01-27

Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji oddala...
Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby...

I OSK 449/07 - Wyrok NSA z 2008-03-13

i Administracji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2007...
z dnia [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oraz orzekł...

II SA/Wa 285/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-19

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej uposażenia zasadniczego - oddala skargę - Minister...
[...] października 2013 r. [...]o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji personalnej Dyrektora Aresztu Śledczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2009 r...

II SA/Wa 1129/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Wewnętrznych z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji...
Wewnętrznych o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2012 r. nr [...], zarzucając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem...

I OSK 1368/10 - Wyrok NSA z 2011-02-15

r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności nakazu inspektora pracy 1) uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Głównego...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności nakazu inspektora pracy z dnia [...] września 2008 r. nr [...]; 2) zasądza od Głównego Inspektora Pracy na rzecz K. O. kwotę...

II SA/Wa 1328/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Głównego Policji z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2015 r...
nr [...] z [...] maja 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z [...] lutego 2015 r., utrzymał w mocy zaskarżone...

I OSK 858/12 - Wyrok NSA z 2013-02-20

Inspektora Pracy z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w nakazie inspektora pracy oddala skargę kasacyjną...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w nakazie inspektora pracy., Opisany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Inspektor...

II SA/Wa 1351/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Wnioskiem z 6 lutego 2012 r. K. F. (dalej jako 'skarżący...
'), na podstawie art. 156 K.p.a. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] z [...] sierpnia 2008 r. Ministra Spraw Wewnętrznych...

II SA/Wa 2050/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-13

[...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w nakazie inspektora pracy - oddala skargę - Główny Inspektor Pracy decyzją...
stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w nakazie inspektora pracy działającego w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w B. z dnia...

II SA/Wa 407/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

[...] września 2014 r., w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Rejonowego Policji w [...] Nr [...] z dnia [...] kwietnia 1995 r. o przyznaniu K. M. pomocy...
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ww. orzeczenia KRP w [...], jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Komendant Wojewódzki Policji w [...] rozstrzygnięciem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100