Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 983/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, skargę oddalił., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie...

I SA/Wa 2280/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-15

Narodowego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę. W wyniku rozpatrzeniu wniosku B...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] listopada 2005 r., utrzymującej w mocy decyzję...

II OSK 2755/16 - Wyrok NSA z 2018-11-14

[...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok ze skargi kasacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przekazuje sprawę...
[...] sierpnia 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa...

VII SA/Wa 2987/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] lutego 2008 r., znak: [...], wpisującej do rejestru zabytków pod numerem [...], budynek...

II OSK 20/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 23 września 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 2987/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. G...
stwierdzenia nieważności decyzji., Postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. znak: [...] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po rozpatrzeniu wniosku M. G. i M. G...

VII SA/Wa 788/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

[...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę I., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2019 r...
. - dalej jako k.p.a.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił wszczęcia postępowania zainicjowanego wnioskiem A. B. (dalej jako Skarżący) o stwierdzenie nieważności...

VII SA/Wa 598/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

Narodowego z dnia [...] lutego 2020 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lutego 2020 r., znak...
rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z [...] kwietnia 2018r., znak: [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności własnej decyzji...

VII SA/Wa 2755/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

Narodowego z dnia [...] października 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżonym...
wszczęcia na wniosek A. G. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w O. z dnia [...] maja 1993 r., l.dz. [...], wpisującej...

I SA/Wa 488/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

[...] marca 2011 r., nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] stycznia 2010 r...
kulturowy fortu [...] w K., [...] Spółka z o. o., zwróciła się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji w trybie art. 156 § 1...

II OSK 1897/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

Instytutu [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
stwierdzenia nieważności decyzji., Przedmiotowy wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100