Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Lu 26/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-27

- w terminie miesiąca - wniosku J. H. z dnia [...] września 2010 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Powiatowego Policji z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...]; II...
2010 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Powiatowego Policji we W. nr [...] z dnia [...] listopada 2008 r. w sprawie ustalenia składu nieetatowego zespołu...

II OSK 2735/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

rozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] marca 2011 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2007 r., znak: [...]., Wyrok...
zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, W dniu [...] marca 2011 r. do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wpłynął wniosek skarżącego o stwierdzenie nieważności...

I SAB/Gl 33/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-12

o rozstrzygnięcie, czy w sprawie zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych., W dniu [...] SKO stwierdziło nieważność decyzji za lata 2014-2017...
ponownie wystąpił do SKO wnosząc o wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, a SKO wydało decyzję z dnia...

VII SAB/Wa 121/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-26

Nadzoru Budowlanego w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] z dnia [...] grudnia 2003 r., znak...
21 lutego 2004r. o stwierdzenie nieważności decyzji [...] WINB nr [...]z dnia [...].12.2003 r., uchylającej decyzję PINB w [...] z dnia [...].07.2003 r. (nakazującą...

VII SAB/Wa 25/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia [...] grudnia 2004 r. w sprawie zawieszenia postępowania oraz postanowienia z dnia [...] sierpnia 2009 r. w przedmiocie podjęcia...
choroby zawodowej - choroby skóry., Następnie w związku z wnioskiem J. H. z dnia 4 sierpnia 2004 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora...

I SAB/Wa 670/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-23

prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania...
z dnia 2.12.1990 r. N. M., o stwierdzenie nieważności orzeczenia z dnia [...].11.1966 r. Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych stwierdzającego przejście z mocy...

II SAB/Go 17/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-21

na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy I. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
do załatwienia wniosku skarżącego W.S. z dnia [...]r. o stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...]r., nr [...] wydanej przez Burmistrza...

II SAB/Wr 2/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-20

prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczeń, na podstawie których potwierdzono prawo do rekompensaty za mienie pozostawione...
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej I. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

IV SAB/Wa 261/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1. zobowiązuje Ministra Infrastruktury i Budownictwa...
do rozpoznania wniosku M. P., J.K. o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu do Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w [...] z dnia [...] lutego 1970 r...

II SAB/Go 19/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-21

na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia...
I. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do załatwienia wniosku skarżącego W.S. z dnia [...] o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza z dnia [...] r. (znak...
1   Następne >   +2   +5   +10   100