Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II SA/Po 665/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

niejawnym sprawy ze skargi J. J. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

VI SA/Wa 2081/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

trwałości decyzji administracyjnej ostatecznej wyrażoną w art. 16 k.p.a. - co stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji określoną w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a....
administracyjnych, a w konsekwencji stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia. Zdaniem spółki, Dyrektor decyzją naruszył podstawową zasadę postępowania administracyjnego, jaką...

II GSK 2366/14 - Wyrok NSA z 2016-02-03

było podstaw do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, gdyż wbrew twierdzeniom skarżącej decyzja ta nie została wydana w sprawie uprzednio rozstrzygniętej., Sąd pierwszej...
wyroku i rozpoznanie skargi oraz alternatywnie o:, a) stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa UKE z [...] września 2013 r. nr [...], b) uchylenie decyzji Prezesa UKE...

II GSK 2456/11 - Wyrok NSA z 2013-09-17

o stwierdzenie nieważności obu postanowień Ministra Finansów jako wydanych z rażącym naruszeniem art. 10a ust. 1 zd. 2 u.s.d.g. i art. 171 § 3 o.p. Argumentowała, że skoro...
wyjaśnił, że w oparciu o art. 2 ust. 6 u.g.h. może rozstrzygać wątpliwości odnośnie charakteru gier, na co ustawa przewiduje oddzielny tryb postępowania. Minister stwierdził...

VI SA/Wa 103/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-01

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ani podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego., Zdaniem Sądu, GIF przeprowadził dokładną analizę zgromadzonego...
[...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania interpretacji indywidualnej oraz stwierdzenia nieprawidłowości stanowiska przedsiębiorcy oddala skargę...

VI SA/Wa 2419/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

z prawem, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa materialnego i z przepisami prawa procesowego. Uchylenie decyzji administracyjnej, względnie stwierdzenie jej nieważności...
nakładający obowiązek niepieniężny, nie jest możliwe stwierdzenie, czy będzie miał zastosowanie przepis umożliwiający nałożenie kary administracyjnej. Zatem do prawidłowej...

VI SA/Wa 2449/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

jej nieważności przez Sąd następuje tylko w przypadku stwierdzenia istotnych wad w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego, mającego wpływ na wynik sprawy (por. art...
nakładający obowiązek niepieniężny, nie jest możliwe stwierdzenie, czy będzie miał zastosowanie przepis umożliwiający nałożenie kary administracyjnej. Zatem do prawidłowej...

VI SA/Wa 342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

i stanowią podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej., W oparciu o powyższe zarzuty skarżąca wniosła o:, 1. stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji względnie uchylenie...
stwierdził, że dla uznania danego produktu za olej napędowy w rozumieniu ustawy o zapasach, wystarczające jest spełnienie kryteriów jednego ze zbiorów: 15 lub 15.1 przy czym...

IV SA/Wa 1734/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

) stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej, z uwagi na załatwienie sprawy w sposób milczący przed wydaniem orzeczenia, ewentualnie...
do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, pomimo że wcześniej Organ stwierdził, że wniosek jest kompletny i wydał w związku...

IV SA/Wa 765/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-02

rozpoznania przez WSA. W uprzedniej decyzji Prezes PGW WP w dniu [...] maja 2019 r. wydał decyzję nr [...], w której w 4 punktach stwierdził, że:, 1) kwalifikując pobór...
. W osnowie zaskarżonej decyzji z [...] stycznia 2020 r., po ponownym rozpoznaniu tej sprawy i uwzględnieniu wskazań Sądu, Organ stwierdził co następuje: 1) stanowisko...
1   Następne >   +2   5