Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 995/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-01-17

Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2022 r. nr SKO.4160/48/2018 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji...
stwierdzenia nieważności decyzji., Kwestionowana decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] Wójt Gminy [...] zatwierdził...

II SA/Gd 757/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję własną z dnia 8 września 2010 r. nr 2329/10 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej dnia 7...

OPK 12/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-23

1. Stwierdzenie nieważności decyzji organu drugiej instancji uzasadnia ponowne rozpatrzenie odwołania., 2. Wydanie ostatecznej decyzji o odszkodowaniu za grunt...
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy /Dz.U. nr 50 poz. 279/ nie stanowi przeszkody stwierdzenia nieważności tej ostatniej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny...

II SA/Ke 195/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

w Busku-Zdroju na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 21 stycznia 2019r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
listopada 2018r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju wyjaśnił, że powyższy sprzeciw należy potraktować jako wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji...

II SA/Kr 1490/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-15

Odwoławczego w [...] z dnia 11 września 2017 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział...
: [...]) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Z. z dnia 25 września 2007 r. (znak: [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości...

II SA/Bd 988/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
nr [...],[...],[...] i nr [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...], na skutek wniosku L. D., odmówiło stwierdzenia nieważności...

I OSK 1066/07 - Wyrok NSA z 2008-07-09

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] sierpnia 1995r. nr [...] Kierownika Urzędu Rejonowego...
Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] odmawiającą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w L...

OPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-05

Stosownie do przepisu art. 157 par. 1 Kpa organem właściwym do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w przedmiocie...
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 14 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przyznania...

II SA/Kr 900/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-20

marca 2011 r. nr SKO [...], SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją wydaną z upoważnienia Naczelnika Dzielnicy K...
stwierdzenia nieważności wskazanych wyżej decyzji o przejęciu nieruchomości na własność państwa z dnia 18 lutego 1991r., skierowanym do Wojewody [...]., Samorządowego...

III SA/Po 180/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia opłaty...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...], nr [...]., W uzasadnieniu wskazano, że powyższą decyzją z dnia [...] Burmistrz Miasta i Gminy ustalił L...
1   Następne >   +2   +5   +10   100