Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 1787/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie...
stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia - oddala skargę - Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r...

II SA/Wa 110/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Społecznej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - A. K. uczynił...
[...] o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] października 2006 r. nr [...] wraz z postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. znak...

II SA/Wa 1301/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-19

. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Pracy i Polityki...
Społecznej z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji:, 1. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2008 r. znak...

II SA/Wa 985/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia...
2011 r., znak: [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] października 2006 r. nr [...] wraz z postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r...

II SA/Wa 1457/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-05

z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...], Minister...
') o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia...

II SA/Wa 1999/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę, 2. przyznaje ze środków...
rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję nr [...] z dnia [...] kwietnia 2010 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II SA/Wa 727/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia - oddala skargę - Pismem z dnia 6 listopada 2013 r. Z. R. wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy...
[...] za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w W. z żądaniem stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta W. z dnia [...] listopada 2013 r...

I OSK 1382/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

[...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 985/12...
stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok wydany został w następujących okolicznościach sprawy., Starosta Ż., decyzją z dnia [...] lipca 2004 r., nr [...], uznał A. K...

II SA/Wa 343/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

Społecznej z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia...
rozpatrzenia odwołania Z. R. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. znak: [...] orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta...

II SA/Wa 1998/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

Społecznej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia o zawieszeniu postępowania...
o stwierdzenie nieważności decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej 1. oddala skargę, 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100