Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 23/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-20

[...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę VI SA/Wa 23/07, Uzasadnienie, Minister Gospodarki decyzją z dnia...
[...] grudnia 2005 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej - dalej powoływany jako Przewodniczący KSMiKF - z dnia...

II GSK 381/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

. sygn. akt VI SA/Wa 23/07 w sprawie ze skargi P. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
[...] grudnia 2005 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Przewodniczącego Komitetu do spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia [...] października 1990 r...

II GSK 2874/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie ligą zawodową., Ze stanu...
. z o.o. z siedzibą w B., W dniu 7 października 2013 r. Klub złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra z dnia 11 grudnia 2012 r. na podstawie art. 156 § 1...

VI SA/Wa 884/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

. na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę...
wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Sportu i Turystyki Nr [...] z dnia [...] grudnia 2012 r., znak: ([...]) w przedmiocie wyrażenia zgody...

VI SA/Wa 375/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-24

i Turystyki z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
stwierdzenia nieważności pism Polskiego Związku Gimnastycznego - Zarządu Gimnastyki Artystycznej Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia [...] stycznia 2009 r. oraz z dnia...

II GSK 1960/11 - Wyrok NSA z 2013-01-10

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od I. L. na rzecz Ministra Sportu i Turystki kwotę 180 (sto...
I. L. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] grudnia 2010 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, z następującym...

VI SA/Wa 381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

sportowego., Pismem z dnia [...] października 2009 r. skarżąca złożyła do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o stwierdzenie nieważności 'decyzji Zarządu Gimnastyki...
[...] listopada 2009 r.', wskazując iż, ww. pismo organu należy traktować jako decyzję o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA 176/99 - Wyrok NSA z 1999-05-11

niewadliwie tylko na gruncie przepisów prawa obowiązującego w dniu wydania decyzji poddanej postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności. oddala skargę w sprawie...
ze skargi Polskiego Związku Piłki Nożnej na decyzję Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 23 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Po 207/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-05

Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w całości ze względu na istotne naruszenie prawa (sprawa zrejestrowana pod sygnaturą IV SA...
/Po 207/16). Jak również stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XIII/119/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspierania...

II SA/Lu 71/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-12

, domagając się stwierdzenia jej nieważności w całości., Zdaniem Prokuratora, Rada Miasta Z. wykroczyła poza delegację ustawową przyznaną jej w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25...
czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zm., obowiązujący w dacie wydania zaskarżonej uchwały), co uzasadnia stwierdzenie nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   27