Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 2472/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-29

Finansowego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę M. J. (skarżący) wniósł skargę do tutejszego Sądu na decyzję Komisji...
z wniosku M. J. o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] września 2009 r. (sygn. ...) w przedmiocie odmowy wyrażenia...

II SA 981/88 - Wyrok NSA z 1988-12-13

Naruszenie przepisów postępowania lub prawa materialnego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, nie może być podstawą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
O. na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 maja 1988 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyjęcia...

II GSK 306/06 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Gospodarczej wniosku A.K. o stwierdzenie nieważności postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 10 listopada 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1784/04 w zakresie...
. nazwanym skargą pełnomocnik A.K. wniósł o stwierdzenie nieważności postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 10 listopada 2005 r. z powodu jego niezgodności...

VI SAB/Wa 18/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

niejawnym sprawy ze skargi M. J. na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie wyrażenia zgody...
przez adwokata K. W. wniósł skargę na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie wyrażenia...

VI SA/Wa 519/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji., Decyzji zarzucono:, 1. rażące naruszenie art. 27 ust...
nieważności decyzji m.in. z tego powodu, że spółka takiego wniosku nie sformułowała i go nie uzasadniła., W skardze [...], domagając się również stwierdzenia nieważności...

II GSK 173/07 - Wyrok NSA z 2007-09-07

podniesione w skargach oraz wniosła o rozważenie przez Sąd, czy nie doszło do rażącego naruszenia art. 35 ust. 4 pkt 2 u.d.u., uzasadniającego stwierdzenie ich nieważności...
o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i stwierdzenie nieważności zaskarżonych...

II GSK 306/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-07

postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071), zwanego dalej: K.p.a., Skarżący wniósł o:, 1/ stwierdzenie nieważności postanowienia, wydanego na posiedzeniu niejawnym...
sprawie. Także przepis art. 156 § 1 pkt 1 K.p.a., który odnosi się do podstaw stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych przez organy administracji publicznej...

II GSK 337/19 - Wyrok NSA z 2022-06-30

w Warszawie skargi, w sytuacji gdy Decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, które dawało podstawy do stwierdzenia nieważności tej Decyzji, a uchybienia...
decyzja nie została wydana bez podstawy prawnej., Ocenę odnośnie do zaktualizowania się tej przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji, wobec rdzenia znaczeniowego pojęcia...

VI SA/Wa 1769/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

ubezpieczeniowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyło I. S.A. z siedzibą w [...] wnosząc o:, 1. stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie...
ubezpieczeń działalności z naruszeniem przepisów art. 27 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,, 2. stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie w całości decyzji...

VI SA/Wa 1780/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

w związku z wykonywaniem przez zakład ubezpieczeń działalności z naruszeniem przepisów art. 27 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,, 2. stwierdzenie nieważności...
ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyło T. U. I. P. S.A. z siedzibą w W. wnosząc o:, 1. stwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   7