Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 2586/13 - Wyrok NSA z 2015-06-12

z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie...

II OSK 636/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

i Cudzoziemców z dnia [...] maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej obywatelstwa polskiego 1. uchyla zaskarżony wyrok...
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia [...] maja 2005 r. oraz z dnia [...] stycznia 2005 r., którą organ nadzoru odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody...

IV SA/Wa 1698/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

i Administracji z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. skargę oddala; II. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
. po rozpoznaniu wniosku S. K. działającego w imieniu małoletniej córki A. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza B. z dnia [...] września 2006 r. orzekającej...

II OSK 1786/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Wnioskiem z dnia 7 lutego 2005r. S. K. zwrócił...

IV SA/Wa 2104/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

z dnia [...] sierpnia 2008 r. Nr [...] po rozpatrzeniu wniosku S. K. - działającego w imieniu własnym oraz małoletniej córki A. K. o stwierdzenie nieważności decyzji...
., która to decyzja została utrzymana w mocy decyzją Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2006 r., odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II OSK 69/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

i Administracji z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia., Zaskarżoną decyzją Minister, po rozpatrzeniu wniosku J. T. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej...

III SA/Kr 957/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-22

kwietnia 2005r. nr [...]. Decyzją z dnia 5 kwietnia 2005r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
raz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] 1988r. nr [...]. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło...

IV SA/Wa 1111/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia[...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę I. Przedmiotem zaskarżenia...
'), [...] z [...] grudnia 2019 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w [...] (dalej: 'Kierownik USC') z [...] października 2008 r., [...] orzekającej...

II OSK 1927/07 - Wyrok NSA z 2008-12-23

z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z [...] kwietnia 2005 r. i utrzymanej nią w mocy decyzji Wojewody...

II SA/Kr 1109/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-09-07

w [...] z dnia 16 lutego 2001 r Nr : [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Skarżąca S. T. złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
. w 1992r wystąpiła pierwszy raz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] 1988r. nr [...]. Samorządowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100