Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1193/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-28

[...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
2005 r. skierowanym do Ministra Sprawiedliwości do Ministra Sprawiedliwości E. M. domagała się stwierdzenia nieważności dwóch decyzji wydanych przez ten organ: decyzji...

II GSK 1023/08 - Wyrok NSA z 2009-06-17

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 28 marca...
2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1023/07 oddalił skargę E. M. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 286/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

Sprawiedliwości z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę Minister...
sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 1986 r. o mianowaniu A. K. asesorem notarialnym oraz decyzji z dnia [...] listopada 1987 r. o mianowaniu...

VI SA/Wa 1587/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Audytowego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 1. uchyla...
w całości postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały KRBR z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] uchylającej uchwałę KRBR z dnia [...] czerwca 2010 r...

VI SA/Wa 1432/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

r. z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyniku egzaminu notarialnego oddala skargę Komisja Egzaminacyjna...
') o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymała w mocy uchwałę Komisji nr '(...)', z '(...)' kwietnia 2019 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności uchwały...

II GSK 1035/20 - Wyrok NSA z 2023-11-08

-IV-6241-76/18 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o mianowaniu na stanowisko asesora notarialnego i notariusza oddala skargę...
notarialną w [...]. W dniu 12 września 2018 r. do Ministra Sprawiedliwości wpłynął wniosek skarżących o stwierdzenie nieważności jego decyzji z dnia 11 czerwca 1986 r...

VI SA/Wa 889/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-22

nieodwracalne skutki prawne. Konsekwencją braku możliwości stwierdzenia nieważności decyzji wskutek okoliczności, o których mowa w art. 156 par. 2 Kpa jest obowiązek organu...
. o ponowne rozpatrzenie sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały Nr [...] Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] z dnia [...] czerwca 1992r., uchwały Nr [...] Rady...

VI SA/Wa 1740/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-11

Generalnego z dnia [...] maja 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
. U. z 2020 r., poz. 256) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ('Prokurator...

VI SA/Wa 2532/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

Policji z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia dot. negatywnej opinii w sprawie kwalifikowanego pracownika...
Policji z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] z dnia [...] listopada 2016 r...

VI SA/Wa 1654/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-28

[...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza oddala skargę Minister Sprawiedliwości decyzją...
:, W dniu 5 października 2005 roku E. M. wystąpiła z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100