Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 523/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2008r. znak [...] umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta...
oddalił skargę S. T. oraz M. T., Pismem z dnia 22 stycznia 2007r. S. T. wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności w.w decyzji...

II SA/Wa 1526/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Komendant Główny Policji postanowieniem...
rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji z [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia...

II SA/Sz 682/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej opróżnienia lokalu...
, czy jego wniosek z dnia [...] jest wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego, czy też jest wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Miejskiej Rady...

II SA/Wa 1899/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie naliczenia i wypłaty...
.), utrzymał w mocy decyzję własną nr [...], którą odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] nr [...] z dnia [...] lutego 2012 r. odmawiającej...

IV SA/Wr 733/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-22

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy oddala skargę. Przedmiotem skargi Z. R. (skarżący...

IV SA/Wr 734/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

we W., z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w, sprawie...
rozpatrzenie sprawy, 'w której postanowieniem SKO z dnia [...]' (...) odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO z dnia...

IV SA/Gl 495/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-11

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. zaskarżoną...
[...] [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] nr [...] - utrzymał w mocy decyzję Kolegium z dnia [...], nr [...]., Orzeczenia zapadły w następującym...

IV SA/Wr 27/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-24

Odwoławczego we W. z dnia [...],. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę w całości. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7...
Kolegium Odwoławcze we W. postanowieniem z dnia [...], nr [...] odmówiło stwierdzenia nieważności postanowienia tegoż Kolegium z dnia [...], nr [...] odmawiającego...

II SA/Wa 1207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

Policji z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia - oddala skargę - Komendant Główny Policji postanowieniem...
rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy swoje wcześniejsze postanowienie nr [...] z dnia [...] maja 2015 r. o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego...

II SA/Kr 631/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-08-23

. M. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2003r. Nr : [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala...
. nr [...] orzekającą o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Miejskiej Komisji Lokalowej przy Prezydium Rady Narodowej Miasta K. z dnia [...] stycznia 1972r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100