Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 28/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-19

w Krakowie z dnia 25 października 2018 r., znak: SKO.GN/4160/74/2018 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy swoją decyzję z dnia 5 grudnia 2005 r., Pismem z 11 stycznia 2018 r. 'O.' wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z 19 kwietnia 2006...

I OSK 2112/18 - Wyrok NSA z 2019-07-31

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. odstępuje od zasądzenia na rzecz Ministra Infrastruktury i Budownictwa...
., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

I OSK 2272/17 - Wyrok NSA z 2018-11-14

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 1. uchyla zaskarżony wyrok, a także zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Ministra...
. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] października 2016r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 1645/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

. i M. V. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę...
Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji - i uchylił tę decyzję...

I OSK 2576/16 - Wyrok NSA z 2018-09-19

i Rozwoju z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
z dnia [...] października 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia., Wyrok zapadł w następującym stanie...

IV SA/Wa 37/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-23

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżonym aktem...
,, - decyzją z [...] sierpnia 1996 r. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa odmówił stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu; wyrokiem z [...] stycznia 1998...

I SA/Wa 94/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
. nr [...] odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] maja 2006 r. nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta...

VIII SA/Wa 485/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, dalej: 'kpa'), po rozpoznaniu wniosku skarżącego o ponowne rozpoznanie sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego...
. - orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Kolegium nr [...] z [...] grudnia 2016 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji własnej znak [...] z [...] stycznia 2011 r...

I SA/Wa 1835/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-25

Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę...
- Postanowieniem z [...] grudnia 2017 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu...

IV SA/Wa 2315/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w R. z [...] kwietnia 1956 r. w przedmiocie wywłaszczenia i przyznania odszkodowania, uchylił...
I.2.b orzeczenia)., Decyzją z [...] czerwca 2017 r. Wojewoda [...], po rozpatrzeniu wniosku Z. C., M. L. i T. L., odmówił stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium...
1   Następne >   +2   +5   +10   100