Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gl 348/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-08

organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego nie przysługuje kompetencja do stwierdzenia nieważności własnego aktu, więc możliwość skorzystania z instytucji...
2014 r. sprawy ze skargi Gminy Z. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu...

II SA/Rz 195/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-06

rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LVI/658/2014 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego...
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała w miejscowości Niechobrz z wyjątkiem stwierdzenia nieważności § 7 ust. 4, § 7 ust. 7, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 14; II...

II SA/Wa 798/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-14

Mazowieckiego z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady W. z dnia [...] kwietnia 2007 r. stwierdzających nieważność uchwał...
. Warszawy o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 22 uchwał Rady m. st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. i wstrzymał ich wykonanie...

II SA/Wa 1100/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

Mazowieckiego z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady m. W. z dnia [...] kwietnia 2007 r., stwierdzających nieważność uchwał Rady...
i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), zawiadomił Radę m. W. o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 22...

II OSK 2377/14 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Zabrze na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania...
16 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 27 kwietnia 2004 r. nr XXV/261/04 w sprawie miejscowego planu...

III SA/Wr 84/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-30

Powiatu T. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...]Rady Powiatu T. z dnia [...] r...
nr Nr [...] z dnia [...] listopada 2015 r. stwierdzono nieważność wyboru Starosty Powiatu T., wobec czego zasadne było także stwierdzenie nieważności wybory Członka Zarządy Powiatu - S...

II SA/Bd 495/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

nadzoru w dniu [...] marca 2019r., a zawiadomieniem z [...] marca 2019r. organ nadzoru wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia jego nieważności. Prezydent Miasta...
nr [...] we [...]. Wobec niewykonania wyroku NSA przez organ prowadzący zespół szkół, obowiązkiem organu nadzoru było wszczęcie postępowania w celu stwierdzenia nieważności zarządzeń...

II SA/Wa 1037/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

przez Prezydenta Miasta [...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały oddala skargę...
z 2016 r. poz. 446) stwierdził nieważność uchwały nr [...] Rady [...] z dnia [...] marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy [...]., W organ...

II SA/Bd 494/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-28

wpłynęło do organu nadzoru [...] marca 2019 r., a zawiadomieniem z [...] marca 2019r. organ nadzoru wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia jego nieważności., Organ...
na podstawie i w granicach prawa i uzasadnia stwierdzenie jego nieważności w całości. Przedmiotowe zarządzenia narusza także powołane w jego podstawie prawnej przepisy art...

II OSK 348/17 - Wyrok NSA z 2017-04-04

Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. nr LEX-I.4131.59.2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów...
-I.4131.59.2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały., Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Rada m.st. Warszawy na sesji w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100