Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OSK 127/18 - Wyrok NSA z 2018-09-25

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia w całości., W odpowiedzi na skargę...
kasacyjnie organ) reprezentowany przez r. pr. M. Ł. zaskarżył wyrok Sądu I instancji w części dotyczącej stwierdzenia nieważności § 3 ust. 4 rozporządzenia Wojewody...

III SA/Kr 284/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-28

bez podstawy prawnej., Skarżący wniósł stwierdzenie nieważności uchwały w całości. Zdaniem skarżącego uchwała jest sprzeczna z prawem, jako że została podjęta bez podstawy...
w drodze konkursu albo z osobą, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy, albo z dniem stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 (§ 16...

II SA/Gl 498/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-19

2015 r. nr 388/15. Domagając się stwierdzenia nieważności wspomnianego aktu zarzucił Wojewodzie Śląskiemu naruszenie § 131 ust. 1 w związku z § 143 załącznika...
, co w konsekwencji stanowić powinno podstawę do stwierdzenia na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. nieważności zaskarżonego aktu w całości;, 2) art. 134 § 1 p.p.s.a. polegające...

II OSK 1895/14 - Wyrok NSA z 2014-09-19

. Jedynie częściowa zbieżność tych obszarów nie powinna, w ocenie Sądu, wpływać na zastosowanie przepisu § 3 pkt 4., Jako przyczynę stwierdzenia nieważności zaskarżonego rozporządzenia...
Województwa Małopolskiego Nr 111, poz. 693 stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia., Sąd podkreślił...

IV SA 2484/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-02-24

Glabas Irena Szczepkowska Urszula Wojciechowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2004 r. sprawy ze skargi H. i Z. J. oraz L. i E. O. o stwierdzenie nieważności...
, H. i Z. J. domagali się stwierdzenia nieważności aktu prawa miejscowego - rozporządzenia nr '[...]' Wojewody O. z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie systemu obszarów...

I OSK 740/08 - Wyrok NSA z 2008-10-29

ona art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wniósł o stwierdzenie jej nieważności., W uzasadnieniu skargi podał, że zgodnie z powołanym przepisem organy samorządu...
gminnym i uzasadnia stwierdzenie jej nieważności stosownie do treści art. 94 powołanej ustawy., Rada Miasta Szczecin w odpowiedzi na skargę wniosła o jej oddalenie...

II SA/Go 742/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-17

na braku uzgodnienia projektu rozporządzenia z właściwymi radami gmin. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia, W uzasadnieniu skarżący wskazał...
albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 p.p.s.a.)., W niniejszej sprawie sąd stwierdził...

II SA/Go 743/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-17

Techniki Prawodawczej. Na tych podstawach skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia, W uzasadnieniu skargi podniesiono, że z treści art. 16 ust. 4...
albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 p.p.s.a.)., W pierwszej kolejności wskazać należy...

II OSK 1469/20 - Wyrok NSA z 2020-10-08

i zwalczaniu chorób zakaźnych jak i art. 7 Konstytucji RP, które daje podstawę do stwierdzenia nieważności aktu (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 30 listopada 2017 r., III SA/Wr...
miejscowego może w konkretnej sytuacji prowadzić do stwierdzenia jego nieważności, zwłaszcza gdy dla oceny motywów działania organu nie może być wystarczająca sama treść...

II SA/Bd 786/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-03

września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz art. 7 Konstytucji RP, wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności...
do sądu administracyjnego. Przy czym w tym zakresie nadal obowiązuję kryteria stwierdzenia nieważności aktu określone w przepisach ustawy o samorządzie gminnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   18