Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wa 869/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta [...] nr [...] i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującej ją w mocy, a która stała się ostateczna...
w dniu [...] października 2005 r., II.3. SKO w [...] [...] listopada 2013 r. wydało decyzję nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium...

IV SA/Po 451/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-03

[...] lutego 2007r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy [...] nr [....] z dnia [...] września 2002r...
stwierdzenia nieważności decyzji jest samodzielnym postępowaniem administracyjnym, którego istotą jest ustalenie, czy dana decyzja dotknięta jest jedną z wad wymienionych w art...

I SA/Ol 696/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-04

stwierdzenia nieważności ww. decyzji ostatecznej z dnia '[...]'. Stwierdzając w dniu '[...]' nieważność tej decyzji organu I instancji, Dyrektor Izby Celnej wskazał na rażące...
. decyzję z dnia '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, wskazując dodatkowo, że w dniu 22 czerwca 2011 r. NSA podjął uchwałę o sygn. akt I GPS 1/11...

II SA/Gl 270/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-05

. z dnia [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w C. z dnia [...] orzekającej o oddaniu...
z dnia [...] o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] oddającej w zarząd KWK '[...]' wywłaszczone działki, decyzją z dnia [...] umorzył postępowanie w sprawie...

II SA/Kr 1910/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-21

z przewlekłym prowadzeniem postępowania przez Wojewodę [....] po wyroku uchylającym decyzje w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
oddziaływania przedsięwzięcia na jego nieruchomość., Pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. S.P. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Starostę W. , wskazując...

II SA/Sz 635/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-21

stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia odrzucić skargę W dniu 16 stycznia 2018 r. Z. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę domu mieszkalnego z garażem, i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja...

I SA/Wa 1986/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

[...] czerwca 2017 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Zaskarżone postanowienie zostało wydane...
Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z dnia [...] grudnia 1992 r., sprostowanej postanowieniem z dnia [...] lutego 1993 r., w części dotyczącej...

IV SA/Wa 653/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-30

i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2005 r. znak [...] oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] czerwca 2005r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium...
, iż stosownie do treści art. 157 §1 k.p.a., właściwym organem do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została...

I SA/Łd 32/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-12

stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] odmawiającej uchylenia decyzji wymiarowej Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia...
w art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej., W piśmie z 11 czerwca 2009 r. podatnik wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 4 września...

III SA/Wa 1134/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

organ wskazał, że sprawy Skarżącego za lata 2004 - 2008 zakończyły się wydaniem decyzji odmawiających stwierdzenia nieważności decyzji oraz stwierdzeniem, że decyzje...
okoliczności uniemożliwiających stwierdzenie nieważności decyzji. Skarżący złożył od powyższych decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy., SKO wyjaśniło, że w przypadku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100