Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Po 72/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2010r. Nr [...] i [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności oddala skargi. /-/ J...
[...] 2002r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w K. z [...] 1998r...

II OW 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

do rozpatrzenia wniosku S. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] sierpnia 1992 r. nr [...] orzekającej o częściowej zmianie decyzji Kierownika...
jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku S. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia [...] sierpnia 1992 r. nr [...] , 2. stwierdzić nieważność...

II OSK 534/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Odwoławczego w Legnicy z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności oddala skargę...
w Legnicy z dnia [...] grudnia 2009 r., Nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi Prezydium Powiatowej Rady Narodowej...

II OSK 3885/19 - Wyrok NSA z 2020-06-16

Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok...
z [...] kwietnia 2019 r. nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa [...] z [...] marca 2012 r. nr [...] o umorzeniu...

III SA/Gd 451/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-21

nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...
następcą prawnym spółki 'B' Sp. z o.o.) wniósł o stwierdzenie nieważności zarówno ww. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 lutego 2013 r...

II OW 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

sprawy z wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] Wojewody Białostockiego z dnia [...] grudnia 1978 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębu D...
do załatwienia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Białostockiego z dnia [...] grudnia 1978 r. nr [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu D., gmina B...

II OPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-04-17

Organ wyższego stopnia w rozumieniu art. 157 § 1 K.p.a., właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wydanej przez organ...
: 'Czy ustalenie organu wyższego stopnia w rozumieniu art. 157 § 1 K.p.a. właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów winno...

IV SA/Wa 638/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
w [...] uchyliło w całości własną decyzję z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] i umorzyło postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku R. P. o stwierdzenie nieważności...

II SA/Bd 499/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-10-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
oddala skargę. Pismem z dnia 12 maja 2008 r. M. i J. C. wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy W. z dnia [...] nr [...] oraz [...] przyznających nieodpłatnie...

II SA/Po 18/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-14

o stwierdzenie nieważności decyzji; oddala skargi. /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak /-/ E.Brychcy /-/ B.Drzazga Kierownik Urzędu Rejonowego w K. decyzją z dnia [...] 1998r...
., będąca właścicielem działek, których dotyczą poniższe decyzje, wniosła o stwierdzenie nieważności:, - decyzji z dnia [...]1998r., nr [...], - decyzji z dnia [...] 1998r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100