Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 1092/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

. na postanowienie Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1. uchyla...
przekazania Komisji Nadzoru Finansowego wniosku skarżących o stwierdzenie nieważności uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. nr [...] w sprawie...

VI SA/Wa 1443/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-24

Wartościowych i Giełd z dnia [...] marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału...
w postępowaniu postanowił odrzucić skargę Zaskarżonym postanowieniem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odmówiła stwierdzenia nieważności swojego postanowienia...

VI SA/Wa 1029/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-20

Banku Polskiego z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Narodowego Banku...
Polskiego /dalej zwanego Prezesem NBP/ o stwierdzenie nieważności decyzji o zablokowaniu rachunku cudzoziemca dewizowego. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że ojciec...

II GSK 1771/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od W. Z. na rzecz Komisji Nadzoru...
, W. Z. (skarżący) zwrócił się do KNF o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) z dnia [...] września 2004 r. o udzieleniu zezwolenia...

VI SA/Wa 1420/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-05

Nadzoru Finansowego z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia...
W. Z. o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia [...] września 2004 r. (sygn. [...]) o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie...

II GSK 67/11 - Wyrok NSA z 2012-02-21

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
2009 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dalej: KPWiG ) z dnia [...] września 2004 r...

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 1979 r., Wnioskiem z dnia 15 lutego 2002 r. J. P...
. wystąpił do Ministra Finansów, przekazanym następnie według właściwości do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o stwierdzenie nieważności decyzji o zablokowaniu rachunku...

VI SA/Wa 796/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Nadzoru Finansowego z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oddala...
[...] grudnia 2009 roku nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd...

VI SAB/Wa 47/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

. na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Komisji Nadzoru Bankowego oddala skargę Pismem z [...] stycznia 2010 r...
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. ([...]). W skardze wniesiono o zobowiązanie organu nadzoru...

VI SAB/Wa 40/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zawieszenia działalności banku postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu S. w P. kwotę 100...
o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. ([...]) w przedmiocie zawieszenia działalności B. S.A. w P...
1   Następne >   +2   +5   +10   37