Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 330/12 - Wyrok NSA z 2013-05-09

. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania dotyczącego...
w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia, uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Ministra Finansów, z dnia [...] grudnia 2009 r...

V SA/Wa 214/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-12

Społecznej z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odpowiedzialności...
o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...].10.1994 r. ZUS pismem z dnia [...] listopada 1999 r. odmówił merytorycznego rozpoznania wniosku wskazując, że właściwym...

I SA/Ol 9/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość dotacji...
skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. nr '[...]' o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Ol 10/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość dotacji...
skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. nr '[...]' o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

V SA/Wa 3143/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia [...] grudnia 2007r...

I SA/Bd 190/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-11

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości Pismami z dnia 22 stycznia 2008r. i 14 lutego 2008r. wniesiono o stwierdzenie nieważności decyzji...

V SA/Wa 2101/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-20

. utrzymujące w mocy postanowienie własne z [...] maja 2013 r. odmawiające wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa Zarządu Państwowego...
[...] lutego 2012 r. skarżąca wystąpiła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o stwierdzenie nieważności postanowienia Prezesa Zarządu PFRON z dnia...

V SA/Wa 1684/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-23

złotych dwadzieścia groszy). Pismem z 28 lutego 2013 r. W. P. wystąpił o stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...] kwietnia 2007 r. wystawionego...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tytułu wykonawczego, wskazując, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

II GSK 2426/11 - Wyrok NSA z 2013-04-05

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uznania czynności zajęcia ruchomości za nieskuteczną uchylił...

I SA/Ol 7/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość dotacji...
w wysokości 1 466 897,91 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100