Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 660 X

II OSK 2360/18 - Wyrok NSA z 2018-08-14

wyborczego może zostać wydane dopiero po stwierdzeniu nieważności uchwały organu gminnego w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze przez wojewodę...
., podczas gdy organem uprawnionym do stwierdzenia nieważności uchwał rad gmin jest organ nadzoru, którym jest wojewoda,, - art. 91 ust. 1 w zw. z art. 86 ustawy z dnia 8...

II OKW 9/18 - Wyrok NSA z 2018-08-22

[...] czerwca 2018 r. oraz stwierdzenie nieważności lub uchylenie postanowienia Komisarza Wyborczego w [...] z dnia [...] maja 2018 r. i poprzedzającego go postanowienia z dnia...
i stwierdził, że nie jest on zgodny z przepisami Kodeksu wyborczego oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z tym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2018 r...

II OSK 2337/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Sąd Administracyjny bierze zaś pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, której przesłanki zostały określone w art. 183 § 2 p.p.s.a., a która nie zachodzi...
., Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przypadku wpłynięcia skargi do sądu, obarczonej jak w niniejszej sprawie brakami formalnymi w postaci braku fizycznego...