Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 916/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-14

: Sprzedaż Szkoły w W. wraz z działką, na której nieruchomość jest posadowiona, tj. nieruchomości zabudowanej położonej w W., na działce nr [...] objętej księgą...
spółki [...]. Spółka ta przeprowadzała sprzedaż nieruchomości. Strona skarżąca podniosła, że przepis art. 25a u.s.g., ustanawiający zakaz głosowania przez radnego...

IV SA 814/94 - Wyrok NSA z 1995-04-26

na działalność Zarządu Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa w związku z art. 98 ust. 4 ustawy o samorządzie terytorialnym...
w S. z dnia 3 marca 1994 r., uznającej za bezzasadną skargę Krystyny H., Józefa P. i Bogdana P. na działalność Zarządu Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości miejskiej...

II SA/Bd 421/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-20

, iż przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami regulują w sposób kompleksowy zasady dotyczące sprzedaży lokali i nieruchomości gminnych. Nie daje ona upoważnienia...
w przypadku zbywania przez gminę nieruchomości, to organ wykonawczy decyduje o obniżkach cen przy sprzedaży nieruchomości., Prokurator wskazał, że Rada Miasta w pkt 11...

II SAB/Ke 1/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-02-17

tego lokalu do sprzedaży' świadczy o braku poszanowania dla uchwał Rady Miejskiej. Dalej J. M. podniosła, że przeznaczenie lokalu, a właściwie nieruchomości...
, do sprzedaży najemcom w zakresie mienia gminnego jest przez ustawę o gospodarce nieruchomościami zastrzeżone do wyłącznej kompetencji rady gminy. Powołanie się w związku...

III SA/Wr 133/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-14

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stosuje się odpowiednio (a więc z uwzględnieniem specyfiki - różnicy pomiędzy sprzedażą nieruchomości bądź...
, że uregulowano tam rygorystycznie zasady sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, z wyłączeniem stanów określonych w art. 37 ust. 2. Przewidziano także stany...

SA/Rz 1382/96 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1997-01-23

. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ skargę Pawła Cz. na uchwałę Rady Gminy W. z dnia 14 grudnia 1995 r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości. Paweł...
, jako że wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu, podczas gdy art. 4 'p.' 8 /prawidłowo art. 4 ust. 8/ przewiduje wyraźnie, że byłemu właścicielowi lub jego następcy...

II SA/Wa 1253/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-28

sprzedaż nieruchomości gminy na rzecz Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego za cenę obniżoną albo oddanie w użytkowanie wieczyste bez obowiązku...
określonych w art. 37 ust. 3; rada gminy może udzielić bonifikaty, w stosunku do ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej, (art. 68 ust. 1...

II OSK 2587/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

sprzedali położoną w strefie uzdrowiska nieruchomość, a zatem nie mają oni interesu prawnego w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały., Skarżąca potwierdziła fakt sprzedaży...
spowodowanego sprzedażą nieruchomości położonej w strefie uzdrowiska, na której, skarżący prowadzili działalność sanatoryjną dla dzieci, co według Sądu I instancji powoduje...

I SA 2002/93 - Postanowienie NSA z 1994-09-26

ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości...
. orzekł o sprzedaży na rzecz Barbary L. lokalu mieszkalnego oraz oddaniu w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym położony jest budynek. Decyzja ta stała...

II SA/Wa 1895/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-08

jej odwołania (art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami): zgody rady gminy wymaga sprzedaż nieruchomości gminy na rzecz Skarbu Państwa lub innej jednostki...
sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej, (art. 68 ust. 1), jak również bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego...
1   Następne >   +2   +5   +10   19