Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 4187/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

się sprzedaży nieruchomości w jakimkolwiek trybie., Dłużnik i jego małżonka nie zapłacili długu w terminie określonym w wezwaniu, Komornik ustalił, że zajęcie nieruchomości...
sprzedaży nieruchomości,, - nieobciążenia kosztami egzekucyjnymi wierzyciela,, - braku zwrócenia tytułu wykonawczego wierzycielowi, a ponadto:, - niezasadne uznanie...

VI SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

. Zatem brak przedłożenia tego operatu (powinno być protokołu z rokowań) nie powinien skutkować obniżeniem oceny;, 5. określenie ceny sprzedaży nieruchomości na kwotę...
notarialnego była umowa sprzedaży oraz umowa o ustanowieniu służebności przesyłu, przy następujących założeniach:, • przedmiotem sprzedaży była nieruchomość stanowiąca...

VI SA/Wa 1115/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

. [...] nr [...], dokumentujący umowę sprzedaży nieruchomości położonej w [...] w postaci działki gruntu ornego numer [...], mimo nieobecności współwłaściciela przedmiotowej...
w jego obecności oświadczenie woli o sprzedaży nieruchomości i własnoręcznie się podpisał pod aktem notarialnym, podczas gdy osoba ta nie żyła już od dnia [...] września 2009 r...

VI SA/Wa 3049/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

warunkową umowę sprzedaży, oświadczenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz umowę przeniesienia własności nieruchomości, uznając, że tak najpełniej zostanie wykonane...
w jednym projekcie aktu notarialnego obu umów i oświadczenia wójta. Podniosła, iż dla ważności umowy sprzedaży, uprawniony powinien dowiedzieć się o sprzedaży nieruchomości...

VI SA/Wa 1507/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

możliwe było jedynie sporządzenie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. Z jednej bowiem strony polecenie dotyczyło bezwarunkowego przeniesienia własności nieruchomości...
małoletniego K. B., nieskutecznym oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej pożyczkę oraz na zawarciu umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości. To ostatnie...

VI SA/Wa 421/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

jedynie wówczas, gdy sprzedaż nieruchomości nie nastąpi z wolnej ręki, ten zaś tryb na mocy art. 10133 k.p.c. przewidziany jest jedynie dla zbycia niezabudowanej nieruchomości...
). Tymczasem w zadaniu wyraźnie wskazano, iż dłużnik przede wszystkim sprzeciwił się sprzedaży nieruchomości w jakimkolwiek trybie, a nadto zaskarżył opis i oszacowanie...

VI SA/Wa 688/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

rodzinnym i opiekuńczym - dokonana przez małżonka bez zgody drugiego małżonka jest bezwzględnie nieważna:, A. udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości...
, gdy umocowanie dotyczy zbycia nieruchomości objętej wspólnością ustawową małżeńską, winno być udzielone przez oboje małżonków. W sytuacji gdy pełnomocnictwa do sprzedaży...

VI SA/Wa 3417/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

podjął błędną decyzję w zakresie sprzedaży nieruchomości podczas gdy w istocie istniały przesłanki uniemożliwiające umorzenie postępowania egzekucyjnego, a mianowicie...
małżonki dłużnika i dokonanie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości stanowiło wprawdzie dość istotny błąd, jednak jego popełnienie nie powinno samodzielnie przesądzać...

VI SA/Wa 89/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

prawo budowlane; nieprawidłowe określenie przedmiotu sprzedaży (nieruchomość); hipotekę ustanowiono bezwarunkowo przy braku informacji dlaczego ustanowiono hipotekę zwykłą...
na sprzedaż nieruchomości (art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami); brak opisu budynków., Powyższą uchwałę Komisji Egzaminacyjnej nr 2 skarżąca zaskarżyła...

VI SA/Wa 331/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

cząstkowych, postawienie pracy egzaminacyjnej nieprawidłowych zarzutów, dowolne kryteria oceny pracy egzaminacyjnej i dowolne przyjęcie, że sprzedaż nieruchomości stanowi...
., można było w sposób prawidłowy oddalić wniosek małżonki dłużnika i dokonać sprzedaży nieruchomości. W kontekście powyższych zarzutów skarżący podniósł również, że organ oparł...
1   Następne >   +2   +5   +10   21