Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 1258/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

. W odwołaniu tym podniesiono naruszenie postanowień art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez nieuwzględnienie transakcji umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości...
(aktu notarialnego z [...] r.) przy analizie rynku oraz ustaleniu średniej ceny sprzedaży nieruchomości w obrębie położenia przedmiotowej nieruchomości. Ponadto...

II SA/Rz 705/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-25

Inicjatywa właściciela nieruchomości skierowana na zawarcie z gminą umowy jej sprzedaży - sama w sobie - nie przesądza, że nie działał on na „przedpolu wywłaszczenia...
, który może być zrealizowany jedynie przez gminę (cmentarz), to zawarta z inicjatywy właściciela umowa sprzedaży tej nieruchomości gminie, będzie umową, o jakiej mowa w art. 114 ust. 1...

I OSK 650/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

. Dobrowolne odstąpienie nieruchomości po wezwaniu do zbycia za określoną cenę w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego ma charakter czynności...
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Zatem roszczenia związane z brakiem ustalenia w umowie sprzedaży ceny i w konsekwencji nieuiszczenia zapłaty za nieruchomości...

I OSK 1227/21 - Wyrok NSA z 2022-03-23

, a to przepisu art. 154 u.g.n. poprzez nieuwzględnienie transakcji umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości (akt notarialny z [...] marca 2017 r., Rep...
. [...]) przy analizie rynku oraz ustaleniu średniej ceny sprzedaży nieruchomości w obrębie położenia przedmiotowej nieruchomości;, 2. naruszenie przepisów postępowania, które miało...

II SA/Kr 1529/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-27

własność Gminy Z. na podstawie decyzji Wojewody [...] z dnia 4 lutego 1992 r., Nr [...], Ofertą sprzedaży nieruchomości z dnia [...] 1977r. Nr [...] Urząd Miejski...
lipca 2010 r. podała, że nie była świadkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ani okoliczności ja poprzedzających; J. C. -G. w dniu 17 września 2010 r...

I OSK 840/09 - Wyrok NSA z 2010-06-18

Instytut [...] w Krakowie nie wezwał M. S. i P. S. do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości za cenę określoną na podstawie art. 28 przez wykonawcę, a zatwierdzoną...
czy wykonawca narodowych planów gospodarczych pozbawiony był możliwości precyzyjnego określenia ceny sprzedaży nieruchomości we wspomnianym wezwaniu co skutkowało uznaniem...

I OSK 128/11 - Wyrok NSA z 2011-11-03

ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego...
1962 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w K. decyzją działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...

II SA/Bd 560/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-25

Państwa na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego...

II SA/Rz 700/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-22

odwoławczego było przyjęcie braku możliwości zastosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości., Wyrokiem z dnia 3 lipca 2018 r...
)., W ocenie Sądu organ I instancji nie poczynił w tym zakresie żadnych ustaleń na okoliczność potwierdzenia, że wola sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przez skarżącego...

II SA/Łd 792/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-18

I instancji wyjaśnił, że w wyniku sprzedaży, która miała miejsce w 2004 r., Skarb Państwa przestał być właścicielem nabytej od Państwa W. nieruchomości i w chwili obecnej jest ona...
częścią zabudowanej większej działki należącej do spółki pod firmą B Sp. z o.o. Sprzedaż była zgodna z ówczesną praktyką i doktryną prawną pomimo, iż nieruchomość...
1   Następne >   +2   +5   +10   100