Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 1176/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-04

świadków wynikało natomiast, że przybudówkę wybudowano w latach [...] , a zgromadzone w sprawie dokumenty są niezgodne ze stanem faktycznym nieruchomości na dzień sprzedaży...
. stwierdziła, że zasadne byłoby przesłuchanie pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego Filii w [...] co do sposobu przygotowania dokumentacji sprzedaży...

II SA/Po 423/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-13

zacytował zapis zawarty w akcie notarialnym z dnia [...].03.1926r. dotyczącym sprzedaży własności nieruchomości przy ul. [...], opisanej w księdze hipotecznej...
, aby uruchomić zabudowaną klatkę i umożliwić pozostałym lokatorom korzystanie z niej., Skarżący ponownie odwołał się do zapisu z aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości...

II SA/Sz 1470/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-16

nieuwzględnienie okoliczności, że z treści § 3 aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości z dnia [...] r. nr repertorium '[...]' wynika wola stron...
nie tylko do sprzedaży nieruchomości ale również przekazania na rzecz skarżącego pozwolenia na budowę, dokumentacji budowlanej i dziennika budowy. Do odwołania dołączono pełnomocnictwo...

II OSK 909/21 - Wyrok NSA z 2022-03-22

sprzedaży nieruchomości, na której usytuowany jest przedmiot postępowania egzekucyjnego, nie mieszczą się w zakresie przesłanki odroczenia terminu wykonania obowiązku...
negocjacje dotyczące ostatecznych warunków jego sprzedaży, w tym zawarto umowę przedwstępnej sprzedaży ww. obiektu. W efekcie skarżąca podniosła, że to nabywca nieruchomości...

II SA/Kr 295/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-19

nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości - w dniu...
pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (Dz. U. Nr 9 poz...

II SA/Ke 1023/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-17

przez inwestora, a w całości za zgodą i akceptacją inwestora i pod nadzorem kierownika budowy, w czasie poprzedzającym sprzedaż tej nieruchomości przez inwestora., Wojewódzki...
o pozwoleniu na budowę, mieli zatem prawo i zarazem obowiązek realizacji budowy budynku zgodnie z tym pozwoleniem. Natomiast po sprzedaży nieruchomości nie przeniesiono...

II SA/Kr 1790/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-30

nieruchomościami na cel budowlane w postaci umów sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości. Zdaniem organów spełnił...
zobowiązaniowych byle by z nich wynikało prawo użycia nieruchomości na cele budowlane. Nie można jednak uznać, że umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości daje podstawę do użycia...

II SA/Łd 1003/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-22

, nie dotyczy to sytuacji, gdy na skutek czynności cywilnoprawnych (np. sprzedaż nieruchomości objętej nakazem rozbiórki) dochodzi do zmiany zobowiązanego...
gospodarczą z istotnymi odstępstwami od udzielonego pozwolenia na budowę i nie doprowadził do końca procesu; egalizacji budowy. W dacie sprzedaży nieruchomości skarżącym (8...

I SA 34/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239/. Naczelny Sąd...
szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi...

II SA/Bd 111/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-08

[...].2012r. dołączył oświadczenie o posiadanym prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Następnie w dniu [...].2012 r. skarżący dokonał sprzedaży spółce...
nieruchomości nr ewid.[...] w [...], zarzucając że wnioskodawca mimo sprzedaży Spółce prawa własności nieruchomości zachował prawdo do dysponowania nią na cele budowlane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100