Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 344/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

. na uchwałę [...] Rady Gminy z dnia [...] czerwca 2007 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stwierdza niezgodność z prawem uchwały [...] Rady Gminy...
[...] Rady Gminy N. z dnia [...] czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wnosząc o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały...

I OSK 2351/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: oddalić skargę...
Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, Powyższe postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych...

I OSK 1946/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r., nr NK.II.04131/135/11 w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych uchyla...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy na rzecz użytkowników wieczystych...

II SA/Wr 421/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

na uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2004 r. nr XIV/86/04 w przedmiocie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu...
nieruchomości I .stwierdza nieważność § 2 ust.2 i ust.3 we fragmencie ' Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu następuje, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki...

II SA/Lu 1234/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-27

Ustalona w umowie sprzedaży cena nieruchomości, która powinna odpowiadać wymogom określonym w art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
od dochodzenia pozostałych do zapłaty rat cen sprzedaży nieruchomości gruntowych, wynikających z umów zawartych z użytkownikami wieczystymi, będącymi osobami fizycznymi. Zarząd...

II SA/Lu 359/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-28

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych oddala...
skargę. Rada Miasta Lublin w dniu 24 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr 60/VII/2011 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy...

I OSK 962/15 - Wyrok NSA z 2015-07-03

przekraczającej wartość działki podaną w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] października 2014 r. Wojewoda...
uznał, że zarządzenie nr [...] jest niezgodne z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten przewiduje możliwość odstąpienia od sprzedaży...

II GSK 414/18 - Wyrok NSA z 2018-04-06

, tj.:, - transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. I. (działki nr [...] i nr [...]), położonej na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, a nie jak podano...
w operacie, pod zabudowę produkcyjną i magazynową;, - transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. N. (działki nr [...] i nr [...]) dotyczącej sprzedaży udziału prawa...

VI SA/Wa 2544/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

a maksymalną wynosi 423,71 zł/m2;, 4) błędne określenie przeznaczenia nieruchomości porównawczych, stanowiących podstawę wyceny, tj.:, - transakcji sprzedaży...
i magazynową, - transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. N. (działki nr [...] i nr [...]) dotyczącej sprzedaży udziału prawa użytkowania wieczystego w drodze wewnętrznej...

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. zasądza od Wojewody na rzecz...
Nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy [...] nieruchomości zabudowanej położonej w G. przy ul. S., stanowiącej własność Województwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100