Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1737/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

w nich dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w B.należało umorzyć postępowanie w stosunku do tej spółki, gdyż nie osiągnęła ona przychodu w wysokości 4 mln zł...
, w tym obejmowała przychód ze sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż sprzedaż nieruchomości nie stanowi działalności telekomunikacyjnej, osiągnięte w 2010 r...

VIII SA/Wa 1054/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

; (...)'. W uzasadnieniu wniosku skarżąca opisała zaistniały stan faktyczny w sprawie. Wskazała, że w dniu [...] września 2011 r. zawarła ze spółką o nazwie [...] sp. j. umowę sprzedaży...
telekomunikacyjną, stanowiącą własność Wnioskodawcy na podstawie umowy sprzedaży sieci internetowej z dnia [...] września 2011 r.' oraz wskazała, iż 'zapewnienie...

VI SA/Wa 1638/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-29

mających tytuł prawny do lokali użytkowych znajdujących się przy ul. [...] w [...]'. [...] stwierdziła również, że '(...) dotychczas korzystała z przedmiotowej nieruchomości...
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zarazem pełnomocnik Strony sprecyzował, że [...] 'wnioskuje o dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w budynku...

II GSK 1905/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

jest sąd powszechny. W ocenie Prezesa UKE przedmiotem żądania skarżącej jest w istocie uregulowanie bezumownego korzystania z nieruchomości pozostającej w zarządzie...
z nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w sytuacji, w której to korzystanie już miało miejsce i jednocześnie brak jest podstawy prawnej dla tego korzystania...

II GSK 2835/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

opłaty abonamentowej za jego używanie., W ocenie organu odwoławczego czynności polegające na sprzedaży lub przekazaniu odbiorników telewizyjnych osobom trzecim do używania...
przedmiotu umowy sprzedaży czy przekazania osobom trzecim. W sytuacji, gdy udostępnianie odbiorników telewizyjnych nie stanowi w przypadku prowadzonej przez spółkę...

II GSK 1216/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

, o których jest mowa w tym przepisie, jest odbiornik telewizyjny nie zaś umowa hotelowa obejmująca pokój z wyposażeniem. Tymczasem czynności polegające na sprzedaży lub przekazywaniu...
w zakresie hoteli nie stanowi wyłącznie sprzedaży lub przekazywania do używania odbiorników na podstawie umów. Odbiorniki telewizyjne będące w jej posiadaniu stanowią...

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

z właścicielami i zarządcami nieruchomości, których przedmiotem jest m.in. budowa i utrzymanie sieci, świadczenie usług telekomunikacyjnych;, - umowy abonenckie dotyczące świadczenia...
'(...)' sp. z o.o. (spółki dzielonej) zostały przypisane do tzw.:, - 'działu sprzedaży' - działu świadczącego usługi telekomunikacyjne i prowadzącego działalność w szczególności...

II GSK 1631/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

, że przedmiotem umowy o świadczenie usług hotelowych nie jest sprzedaż bądź przekazywanie do używania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Decyzją z dnia...
do przedsiębiorców, których przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż lub przekazanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych osobom trzecim do używania...

VI SA/Wa 851/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-05

, że wskazane w protokole kontroli monitory LCD to ruchomości, które w świetle art. 51 § 1 k.c. traktować należy jako przynależności nieruchomości. Jednocześnie wyjaśnił...
nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów...

VI SA/Wa 138/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-17

wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego...
, że przedmiotem umowy o świadczenie usług hotelowych nie jest sprzedaż bądź przekazywanie do używania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych., W konsekwencji organ wyjaśnił...
1   Następne >   3