Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 665/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

z faktu zawarcia w 2001 r. z Wyższą Szkołą [...] w C. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, która w ich ocenie nigdy nie powinna zostać zawarta...
w złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Skarżący zawarli bowiem umowę sprzedaży nieruchomości rolnych z podmiotem, który działał...

I SA/Wa 1438/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

prawny wywodzą zaś z faktu zawarcia z rektorem [...] Szkoły [...] w C., w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnych. Umowa ta została zawarta...
spowodowałoby nie uzyskanie przez nią osobowości prawnej i brak zdolności do zawarcia umowy sprzedaży., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia [...] lutego...

I SA/Wa 1439/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

przedmiotowej decyzji., Interes prawny wywodzą zaś z faktu zawarcia z rektorem Wyższej Szkoły [...] w C. w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnych. Umowa...
stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji. Skarżący wywodzą swój interes prawny z faktu zawarcia w 2001 r. z Wyższą Szkołą [...] w C. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości...

I OSK 666/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, która w ich ocenie nigdy nie powinna zostać zawarta z uwagi na naruszenia prawa, do których doszło przy wydawaniu...
Ministra Edukacji Narodowej. Skarżący zawarli bowiem umowę sprzedaży nieruchomości rolnych z podmiotem, który działał w oderwaniu od przepisów powszechnie obowiązującego prawa...

II SA/Wa 1684/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

zobowiązania z tytułu dzierżawy majątku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej, wynoszące ponad 6.000 zł, z tytułu podatków...
od własności nieruchomości rolnych, opłat z tytułu konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Wskazał jednocześnie, że postępowanie egzekucyjne, prowadzone przeciwko niemu...

II SA/Wa 671/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-25

jako trudną. Wskazała, że dotychczas utrzymywała się z dochodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości należącej do konkubenta (w 2011 r.), lecz obecnie oszczędności...
te skończyły się, a rodzina poniosła dodatkowe koszty z tytułu zaległego podatku z tytułu opisanej sprzedaży oraz trudnej sytuacji rodzinnej (choroby i pobytu w szpitalu osób...

II SA/Wa 14/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

i przesłanie poświadczonego za zgodność z oryginałem przedmiotowego aktu notarialnego z dnia [...] czerwca 1939 r., dotyczącego umowy kupna-sprzedaży nieruchomości przy ul...
, że jest się następcą prawnym osoby wyszczególnionej w danym dokumencie, a zwłaszcza, że jest się następcą prawnym strony notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości...

III SA/Gd 976/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-01-31

dalej jako u.g.n.). Procedury przetargowe sprzedaży nieruchomości gminnych oraz ich wynajmu należą do sfery prawa cywilnego. Zarazem z przepisów u.g.n. nie wynikają żadne...
organu. W odpowiedzi na skargę podkreślono, że w sprawach dotyczących sprzedaży, czy wynajmu nieruchomości gminnych na podstawie u.g.n., organ gminy występuje...

IV SA/Wr 246/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-30

, posługując się przy tym różnymi kategoriami ekonomicznymi (wynik finansowy, przychód ze sprzedaży nieruchomości) oraz powołując się na utworzenie rezerwy ze znakiem...
w dużej mierze ze sprzedaży budynku C, a środki uzyskane z tego tytułu zostały przeznaczone na cele inwestycyjne związane z modernizacją budynku Z (uchwała senatu...

IV SA/Wr 75/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-08

się przy tym różnymi kategoriami ekonomicznymi (wynik finansowy, przychód ze sprzedaży nieruchomości) oraz powołując się na utworzenie rezerwy ze znakiem minus, co mogło...
przy rekrutacji w roku akademickim 2016/2017. Organ wskazał również, że planowany wynik finansowy uczelni w 2016 r. wynikał w dużej mierze ze sprzedaży budynku...
1   Następne >   +2   6