Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Go 304/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-07

., poz. 1764 - dalej: u.d.i.p.) Stowarzyszenie [...] wnioskowało o udostępnienie wszystkich umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych...
udostępnienia informacji publicznej w postaci umów sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych, umów sprzedaży nieruchomości nierolnych inwestycyjnych...

II SAB/Ke 61/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-19

w K.ie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: informacji o sprzedaży gruntów/działek gminnych oraz nieruchomości gminnych przez Gminę K., cenę ich sprzedaży...
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opis nieruchomości, forma sprzedaży oraz cena nieruchomości) są każdorazowo publikowane w formie wykazu nieruchomości...

IV SAB/Wr 11/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-21

. i K. W. nieruchomości niezabudowanej nr [...] i [...] AM-[...] obręb J.-L. o pow. 506 m-,, - umowy sprzedaży z dnia 28 kwietnia 1999 r. na rzecz '[...]' Spółka z o.o....
podniósł, iż istota sporu dotyczy dokumentu w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gminnej, nr [...] AM-[...], położonej w J.-L. przy ul. [...] oraz decyzji...

II SAB/Po 29/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-17

obejmujące procedurę sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład dawnego majątku ziemskiego K. , gm. D., stanowiącego przedwojenną własność R. C.. W zakresie formy...
na potrzeby sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, jako informację publiczną., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w [...], pismem z dnia...

IV SA/Wr 697/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-27

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się o udostępnienia kompletnej (wraz z załącznikami i aneksami) umowy sprzedaży nieruchomości przy ulicy...
ze zm.), organ wskazał, że treść zawartej przez Spółkę z podmiotem zewnętrznym umowy cywilnoprawnej w przedmiocie sprzedaży należącej do niej nieruchomości przy ulicy...

IV SA/Po 229/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-10

państwową osobę prawną. Mając na uwadze, że Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych reprezentuje Agencję w sprawie przygotowania nieruchomości Agencji do sprzedaży, tj...
. m.in. w sprawie powiadamiania osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, podania ceny nieruchomości...

IV SAB/Po 84/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-10

, poprzez wadliwe przyjęcie, iż:, 1. nie stanowi informacji publicznej zamiar sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych działek nr ..., obręb B., gmina W.,, 2. nie stanowi...
wnioski i pisma tych osób kierowane do Agencji,, 3. nie stanowią informacji publicznej działania Agencji Nieruchomości Rolnych podjęte w celu sprzedaży działek opisanych...

II SAB/Gd 68/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-28

skarżąca nie określiła, o jakie pisma chodzi, mówiąc o 'zgodzie na sprzedaż nieruchomości'., Ponadto w ocenie Burmistrza sprzedawane przez Gminę nieruchomości stanowiły...
jej własność i Burmistrz dokonywał ich sprzedaży zgodnie z kompetencjami nadanymi mu przez art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

II SAB/Sz 89/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-29

których określono wartość w/w nieruchomości;, 2. Zgody korporacyjne na dokonanie sprzedaży w/w nieruchomości;, 3. Uchwały Zarządu Spółki i Zgromadzenia Wspólników Spółki;, 4...
. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za wieczyste użytkowanie;, 11. Protokół przejęcia nieruchomości we władanie (projekt), 12. Kopie umów: sprzedaży oraz umowy...

I OSK 1414/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

[...] listopada 1998 r. w przedmiocie sprzedaży na rzecz R. i K. W. nieruchomości niezabudowanej nr [...] i [...] [...] obręb J.-L. o pow. [...] m² oraz (3) umowy sprzedaży...
się skarżący, powinna o tym powiadomić wnioskodawcę. Jeżeli była stroną tej umowy, a więc przedmiotem sprzedaży była nieruchomość gminna, nieprawdziwą jest informacja...
1   Następne >   +2   +5   +10   71