Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 560/16 - Wyrok NSA z 2017-11-23

. nr [...] w przedmiocie odsetek od środków pieniężnych przekazanych od wpływów ze sprzedaży nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od [A.] na rzecz Ministra Rozwoju...
od wpływów ze sprzedaży nieruchomości., Z uzasadnienia wyroku wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia Sąd I instancji przyjął następujące ustalenia., Decyzją z dnia [...] lutego...

II GSK 1273/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości., Sąd orzekał w następującym...

V SA/Wa 1819/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości...
[...] zł, stanowiącej 25% wpływu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w W. przy ul. [...] na rzecz przedstawicielstwa dyplomatycznego...

V SA/Wa 2720/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

Finansów z dnia ... października 2012 r. nr ... w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości...
w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości., Odmawiając uwzględnienia w/w. wniosku organ podniósł, że wyżej opisana nieruchomość została zbyta...

V SA/Wa 2307/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-03

uprawnienia powiatu do otrzymania kwoty stanowiącej równowartość 25% wpływów osiąganych przez Skarb Państwa ze sprzedaży takich nieruchomości., Minister Finansów...
podniósł, że zawarta w art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami regulacja, która przewiduje potrącenie kwoty stanowiącej 25% wpływów osiąganych m.in. ze sprzedaży...

III SA/Łd 679/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-29

sprzedaży kwotę 5 084 592,35zł brutto. Do masy upadłości wpłynęła też kwota 301.333,33zł od komornika sądowego, z tytułu sprzedaży nieruchomości, z której komornik...
. W księdze wieczystej wpisany, jako współwłaściciel z małżonką w ułamku 2/3. Na podstawie zezwolenia sędziego komisarza cenę minimalną sprzedaży nieruchomości ustalono na kwotę...

I SA/Bk 403/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-25

Obowiązek określenia w uchwale warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych ma na celu zapewnienie przejrzystości zasad, na jakich...
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2...

I SA/Wr 476/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-19

egzekucyjnym plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Dyrektora Izby...
ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z prawem własności budynków należących do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ż. z/s w W. w likwidacji...

I SA/Łd 1064/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-19

, a za podstawę tej decyzji przyjął trudną sytuację finansową, zdrowotną i rodzinną strony., Następnie podniósł, iż, wobec dokonania przez stronę sprzedaży nieruchomości i uiszczenia...
, iż w przypadku strony nie stwierdzono całkowitej nieściągalności należności ZUS, gdyż zaistniała okoliczność spłaty zadłużenia po sprzedaży nieruchomości, a umorzenie...

III SA/Wa 208/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

do skarżącej niezwłocznie po jej wydaniu, nie doszłoby do sprzedaży nieruchomości, co miało miejsce w dniu 29 lipca 2005 r., która to nieruchomość była ostatnim składnikiem...
Zakładu. Wystąpiono więc o zgodę na zwolnienie hipoteki i sprzedaż nieruchomości. W dniu 12 lipca 2005 r. S. otrzymała promesę warunkującą wykreślenie zabezpieczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100