Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 344/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

. na uchwałę [...] Rady Gminy z dnia [...] czerwca 2007 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stwierdza niezgodność z prawem uchwały [...] Rady Gminy...
[...] Rady Gminy N. z dnia [...] czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wnosząc o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały...

II SA/Wr 421/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

na uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2004 r. nr XIV/86/04 w przedmiocie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu...
nieruchomości I .stwierdza nieważność § 2 ust.2 i ust.3 we fragmencie ' Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu następuje, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki...

I OSK 808/07 - Wyrok NSA z 2007-09-05

[...]. nr [...] w przedmiocie bezprzetargowego zbycia nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22...
bezprzetargowego zbycia nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości została wydana z naruszeniem prawa., W uzasadnieniu wyroku Sąd...

I OSK 1799/16 - Wyrok NSA z 2017-01-20

na skargę Rada Miejska w L. wniosła o jej oddalenie. W jej przekonaniu kwestia trybu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została faktycznie rozstrzygnięta przez Prezydenta...
nie zostały ustalone zasady ogólne dotyczące zbywania nieruchomości, a więc Prezydent miał prawo domagać się od Rady wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży przedmiotowej...

II SA/Op 458/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Gminy Łubniany ustaliła, że pierwsza rata podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy sprzedaży i nie może być niższa niż 50 % ustalonej ceny nieruchomości, przy sprzedaży...
na cele mieszkaniowe, a 20 % przy sprzedaży nieruchomości o innym przeznaczeniu. Zdaniem Wojewody Opolskiego, również i ten zapis jest niezgodny z art. 70 ust. 2 ustawy...

II SA/Ol 420/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-09-28

Miejskiej w Braniewie w § l tiret pierwszy z dnia 24 marca 2004 r. NrXV/77/04 w przedmiocie udzielenia bonifikaty od opłaty należnej za sprzedaż nieruchomości na rzecz...
za sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego; II. orzeka, że uchwała w zaskarżonej części nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku. Uchwałą...

II SA/Wr 329/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

na zarządzenie Burmistrza Bolkowa z dnia 25 stycznia 2008 r. nr 21/2008 w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste I. stwierdza...
niezgodność z prawem § 1 pkt 3 zarządzenia Burmistrza Bolkowa Nr 21/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r., w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie...

II SA/Wr 420/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

2004r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości I. stwierdza nieważność § 1 pkt 3 zaskarżonej uchwały; II...
Nr XIV/86/04 w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości., Na sesji w dniu 22 czerwca 2005 r. Rada Gminy w Kamieńcu...

II SA/Bk 725/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-12-21

o sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej, co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana...
prawa własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, między innymi: sprzedaż, zamianę, darowiznę, oddanie...

II SA/Kr 708/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-07-03

wyrażenia Burmistrzowi zgody na sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 9 litera 'a' powołanej wyżej ustawy nie jest konieczny. Wyrażenie...
przez Radę Miejską zgody na sprzedaż nieruchomości jest warunkiem nie tylko przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości ale także podjęcia działań zmierzających...
1   Następne >   +2   +5   +10   41